Com fer un contracte de lloguer entre particulars?

Quan formalitzem un lloguer, el contracte es converteix en el document més important. Hi queden reflectits els nostres drets i obligacions i, per tant, arrendador i arrendatari queden protegits. Des de Lloguer Segur, et presentem aquest post per indicar-te com elaborar un contracte de lloguer entre particulars amb llei i amb la màxima seguretat.

Consells per redactar un contracte de lloguer entre particulars

En principi i de cara a redactar un contracte de lloguer entre particulars sempre és important comptar amb coneixements bàsics sobre la Llei d’Arrendaments Urbans, aquests ens ajudaran a fer-ho de manera correcta i a evitar clàusules nul·les o abusives, sense validesa legal. D’altra banda, quan redactem un contracte de lloguer entre particulars és molt important que prenguem en consideració les premisses següents:

El que diu la llei

Si estàs pensant en fer un contracte de lloguer entre particulars, el nostre primer consell és que aquest sigui per escrit, encara que els contractes verbals són vàlids legalment, són més difícils de demostrar i de complir, per això evita problemes futurs i sempre deixa tot per escrit. D’altra banda, de cara a redactar un contracte de lloguer legal, aquest sempre ha d’estar conforme al que dictamina la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), per la qual cosa hauràs d’amarar-te bé de les últimes novetats de la normativa. Recorda que la darrera actualització de la norma fixa la durada dels lloguers en cinc anys, amb una pròrroga de 3 en el cas de persones físiques.

El cos del contracte de lloguer

Un  contracte de lloguer entre particulars i legal, a més d’estar regit per la LAU, ha d’incloure uns apartats bàsics:

Sobre arrendador i arrendatari

Tot contracte de lloguer ha d’incloure les dades de les parts (propietari i llogater) així com la identificació de totes aquelles persones majors que hagin de residir a l’immoble.

Quant a l’immoble

L’objecte de lloguer, és a dir, l’habitatge, ha d’aparèixer reflectit al contracte. S’ha d’especificar l’ adreça exacta de l’habitatge a arrendar, així com el titular d’aquest.

Durada

Tal com recull la LAU els contractes de lloguer tenen una durada mínima de 5 anys, amb possibilitat de renovar durant 3 anys més, mentre que, si aquests es formalitzen amb una persona jurídica, el temps s’incrementa fins als 7 anys. Per part seva, l’arrendatari pot rescindir el contracte de lloguer, transcorreguts almenys sis mesos des de la formalització d’aquest, i sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies.  

En el cas de desistiment del contracte per part de l’inquilí transcorreguts els sis primers mesos, pot existir una penalització pel temps restant a la finalització del lloguer que pot quedar contemplada al contracte.

La renda

El  preu del lloguer , indicat en mensualitats i anualitat i la forma de pagament no poden faltar un contracte de lloguer legal.

Fiança i garanties addicionals

Tal com indica la Llei d’Arrendaments Urbans a la formalització del lloguer és de compliment obligat l’abonament i el dipòsit de la fiança del lloguer, la qual equival a una mensualitat de l’arrendament. La fiança ha de ser dipositada a l’organisme competent segons la comunitat autònoma, la qual serà l’encarregada de la seva custòdia i devolució.

Per part seva, el propietari pot sol·licitar una garantia addicional que no podrà excedir de dues mensualitats de la renda. Aquesta garantia addicional, en cas de sol·licitar-se, pot i ha d’aparèixer per contracte.

Despeses

Comunitat, IBI, taxes d’escombraries, subministraments, el tot contracte de lloguer entre particulars ha d’existir un clausulat específic on es reflecteixi a qui correspon el pagament de cada cosa. L’habitual és que la propietat sigui la responsable del pagament d’impostos associats a l’immoble i la comunitat i l’arrendatari de taxa d’escombraries i subministraments.

Avaries i reparacions

Aquest aspecte és molt important entre propietaris i llogaters per tant ha de quedar ben reflectit en el contracte de lloguer perquè, davant del dubte, sempre serveixi com a referència. Pel que fa a les reparacions, serà el propietari el que hagi de realitzar totes aquelles que siguin necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat, sense per això, elevar l’import de la renda i sempre que no sigui conseqüència d’un mal ús per part de l’inquilí. Pel que fa al manteniment de l’immoble, l’arrendatari serà l’encarregat d’assumir-lo.

Noves mesures al preu del lloguer

Com ja hem assenyalat, per no incórrer en cap il·legalitat a l’hora de redactar un contracte de lloguer t’has d’informar degudament sobre les darreres actualitzacions legals. En aquest sentit, has de saber que a l’últim consell de Ministres de 2022 el Govern va comunicar les mesures que s’implementaran en matèria de lloguer, com la continuació de la limitació del 2% durant tot 2023 i la pròrroga de les actuals condicions per als contractes que compleixin entre gener i juny. Per tant, hauràs de tenir en compte aquestes mesures a la teva relació contractual d’arrendament.

Encara que creguis que la redacció d’un contracte de lloguer entre particulars  és una cosa senzilla, no és així i és que necessites uns coneixements jurídics perquè el contracte de lloguer s’ajusti a la legalitat, a més, és important que qualsevol contracte protegeixi les parts, de manera que sempre et recomanem que et deixis assessorar i confiïs en la tasca dels professionals immobiliaris.

A Lloguer Segur, ens encarreguem de tot el procés de lloguer d’un habitatge, des de la promoció, fins a la gestió de visites i la formalització del contracte de lloguer, garantint-te sempre la màxima seguretat i cobrament puntual de les rendes el dia 5 de cada mes.

A més, disposem d’una àrea jurídica especialitzat en arrendaments urbans que s’encarregarà de qualsevol gestió legal sobre el teu immoble, a més d’assessorar-te i resoldre els dubtes que et puguin sorgir sobre el lloguer.

Et sorgeixen dubtes sobre com redactar un contracte de lloguer entre particulars? Necessites informació sobre arrendaments? Vols tenir un lloguer segur? Pregunta’ns els nostres assessors et responen i et donaran les claus perquè tindre la protecció a propietaris que necessites.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.