Puc deixar un pis de lloguer sense avisar?

Durant la vigència del lloguer és normal que com a inquilí et sorgeixin molts dubtes, però quan s’acosta l’hora de posar fi al lloguer es disparen. Com cal fer-ho?, Quan cal avisar?, Com cal comunicar?, Es pot deixar un pis de lloguer sense avisar? Resolem aquests i altres dubtes sobre el lloguer en aquesta entrada especial.

La rescissió del contracte de lloguer o desistiment està regulat per llei i s’ha de dur a terme tal i com aquesta indica a més d’en temps i forma. A continuació, et donem tota la informació que necessites conèixer en cas de voler rescindir un contracte de lloguer.

Guia bàsica per rescindir un contracte de lloguer

A la vida les coses ben fetes, ben fetes estan. A l’hora de rescindir un contracte de lloguer hem de conèixer la forma correcta de fer-ho i seguir els procediments i el curs legal. En la següent miniguia t’expliquem els terminis que has de complir, la forma de comunicar el teu desig de finalitzar el contracte, les conseqüències legals que pot comportar, si es fa fora dels temps marcats per la llei, i els motius pels quals propietari i inquilí poden rescindir un contracte.

Preavís

Tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) el llogater no pot deixar un pis de lloguer sense avisar, sinó que ha d’avisar dins el termini pactat per llei de la seva intenció. S’estableix que l’inquilí ha de donar compte al propietari, amb 30 dies d’antelació, que deixarà l’habitatge arrendat i que no pot fer-ho abans d’haver transcorregut, com a mínim sis mesos des de la signatura del contracte.

“Article 11. Desistiment del contracte.

L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut al menys sis mesos, sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donen lloc a la part proporcional de la indemnització “

D’altra banda, i tal com refereix l’article 11 de la LAU, a l’acabar un contracte de lloguer abans d’hora, això és rescindir-, transcorreguts sis mesos des de la signatura del contracte, l’arrendador podrà penalitzar l’inquilí amb les mensualitats que restin per complir fins a la data de finalització pactada. Aquesta condició sempre apareixerà per escrit en el contracte d’arrendament pel que és important que revisis i llegeixis amb deteniment tot el que firmes.

Comunicació

Per evitar malentesos, el recomanable és que l’inquilí avisi el propietari de manera fefaent que no vol continuar amb el lloguer. Les parauletes se les emporta el vent, així que millor que quedi tot per escrit. Si penses que pot sorgir algun inconvenient utilitza mitjans oficials com un burofax o correus electrònics certificats. Abans de res, que quedi per escrit i constància.

La comunicació és clau per rescindir un contracte de lloguer, i és que no pots abandonar un habitatge sense donar un preavís i, per tant, sense comunicar al propietari de no continuar amb el contracte que vau pactar.

Conseqüències

Trencar el contracte de lloguer té conseqüències. Si avises 30 dies abans de la data de renovació anual hauràs complert en temps i forma, però si encara queda molt per a la data i vols anar-te abans, pots tenir penalització. Com ja comentàvem anteriorment, abandonar un habitatge transcorreguts els primers sis mesos des de la signatura del contracte, pot suposar que la propietat et penalitzi, però en el cas que ni tan sols esperis a complir aquest termini, o trenquis la relació contractual sense preavís, la penalització pot ser major i fins i tot aquesta pot afectar la teva fiança o dipòsits de garantia.

En tot moment, a l’ acabar un lloguer abans d’hora, és recomanable consultar el contracte de lloguer que prèviament vas signar i les condicions que vàreu acordar.

Motius de la finalització del contracte

La legislació vigent contempla motius pels quals es pot rescindir un contracte de lloguer abans d’hora, sense que per això hi hagi una penalització i són els següents:

En el cas del propietari, podrà acabar amb el contracte si es produeix alguna d’aquestes situacions:

  • Manca de pagament del lloguer
  • Negativa a abonar la fiança
  • Obres sense consentiment
  • Activitats molestes
  • Necessitat del propietari de l’habitatge per al seu ús, el d’un familiar de primer grau o en cas de divorci. En aquests casos hi ha d’haver transcorregut al menys un any des de la signatura del contracte i la propietat haurà de comunicar-ho a l’inquilí amb quatre mesos d’antelació.

Un inquilí pot resoldre un contracte pels següents motius:

  • Problemes amb l’habitabilitat de l’habitatge
  • Dificultat en el gaudi de l’habitatge
  • Després de complir el temps mínim

Recorda que com a inquilí en cap cas pots deixar un pis de lloguer sense avisar. La teva obligació és comunicar-ho en temps i forma i seguir els passos que t’hem anat explicant. Tens alguna dubte sobre com rescindir un contracte de lloguer? Explica’ns-ho! Els nostres assessors immobiliaris i advocats especialitzats en arrendaments t’ajudaran a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.