En què consisteix la modificació de la pròrroga extraordinària de 6 mesos als contractes d’arrendament?

L’ article 71 del Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre recull una pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament que finalitzin abans del 30 de juny de 2023. A la redacció original només s’aplicava als contractes amb període de pròrroga obligatòria (previst a l’article 9.1 de LAU) i als que tenien pròrroga tàcita (prevista a l’article 10.1 de LAU), quedant exclosos per tant, els sotmesos a tàcita reconducció. Per això, el Govern mitjançant la disposició final 6.1 del Reial decret llei 1/2023 de 10 de gener va modificar la redacció de l’article, introduint aquesta pròrroga obligatòria de 6 mesos també en els contractes que es trobessin en tàcita reconducció i que finalitzessin abans del 30 de juny del 2023.

Les claus de la pròrroga extraordinària actualment són:

  • La pot demanar qualsevol arrendatari , independentment de si el seu contracte d’arrendament finalitza per terme del període de pròrroga obligatòria previst a l’article 9.1, del període de pròrroga tàcita previst a l’article 10.1 o de la pròrroga per tàcita reconducció establerta a l’article 1566 del Codi civil.
  • S’aplicarà a petició de l’arrendatari abans que arribi la data de finalització del contracte.
  • L’arrendador no es pot negar a concedir aquesta pròrroga llevat que necessiti ocupar l’habitatge per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
  • L’actualització de la renda durant aquesta pròrroga queda limitada d’acord amb el que estableix l’ article 46 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març.

Si necessiteu assessorament especialitzat sobre arrendaments, a info@alquilerseguro.es estarem encantats d’ajudar-vos.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + eleven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.