Quantes mensualitats de la renda de lloguer es poden demanar com a fiança?

Ens arriba diàriament centenars de preguntes, mitjançant el consultori del lloguer, relacionades amb la fiança: Quin és el seu import? Poden demanar-me diverses mensualitats? Què cal fer amb ella? S’actualitza? Agafa paper i boli, perquè t’explicarem tot el que necessites saber sobre la fiança legal en el lloguer.

lloguer

Dubtes resolts sobre la fiança en el lloguer

La fiança en el lloguer és un import obligatori que el propietari exigeix ​​al llogater, en el moment de la signatura del contracte, per cobrir possibles desperfectes o reparacions en l’immoble llogat. La dita fiança, equival a una mensualitat del lloguer en el cas de tractar-se d’habitatges i a dos, per a l’arrendament d’ús diferent a habitatge.

Si consultem la Llei d’Arrendaments Urbans, podem aclarir molts dubtes sobre les mensualitats de la renda del lloguer que es poden demanar com a fiança:

article 36.1

“A la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dues en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge”

La fiança en el lloguer d’habitatges, per tant, mai pot superar una mensualitat de renda i aquesta s’haurà de dipositar en l’organisme competent segons la comunitat autònoma on estigui ubicat l’immoble.

Tal com indica la normativa vigent, tota fiança pot ser actualitzada en funció dels següents preceptes:

Article 36. 2

“Durant els cinc primers anys de durada del contracte, o durant els set primers anys si l’arrendador fos persona jurídica, la fiança no està subjecta a actualització. Però cada vegada que l’arrendament es prorrogui, l’arrendador pot exigir que la fiança sigui incrementada, o l’arrendatari que disminueixi, fins a fer-igual a una o dues mensualitats de la renda vigent, segons sigui procedent, en el moment de la pròrroga “

L’actualització de la fiança en el lloguer és la pactada per les parts i en cas de no existir acord s’utilitzarà com actualitzador, l’índex de referència que es faci servir per a l’actualització de les rendes.

article 36.3

 “L’actualització de la fiança durant el període de temps en que el termini pactat per a l’arrendament excedeixi de cinc anys, o de set anys si l’arrendador fos persona jurídica, es regirà per l’estipulat a l’efecte per les parts. A falta de pacte específic, el que s’ha acordat sobre actualització de la renda es considera volgut per a l’actualització de la fiança.”

Pel que fa a la devolució de la fiança del lloguer, és el propietari l’encarregat de restituir a la finalització de l’arrendament, sempre que s’hagi complert el pactat en el contracte de lloguer. En el cas d’una rescissió anticipada o d’un incompliment, la propietat podrà descomptar la part proporcional a l’esmena o als mesos que queden per restar al compliment del contracte de lloguer.

article 36.4

“El saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l’arrendatari al final de l’arrendament produeix l’interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus per aquest sense que s’hagi fet efectiva la restitució”

En moltes ocasions existeix confusió entre l’import de la fiança i les garanties addicionals que es poden sol·licitar en formalitzar el lloguer. Fiança i garantia addicional del lloguer no són el mateix concepte i no sempre la segona se sol·licita per part de la propietat, però si que és cert, que cada vegada més propietaris sol·liciten a l’inquilí aquesta “garantia addicional” com una seguretat afegida en el seu lloguer.

Respecte a les garanties addicionals, aquestes poden sol·licitar-se pel propietari, al mateix temps que la fiança, i amb l’entrada en vigor de l’art. 1.14 del Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, no poden excedir de dues mensualitats de renda.

És molt important que quan el propietari sol·licita fiança i garantia addicional no es confongui les mensualitats que es demanen com mesos de fiança, ja que tal com vam explicar i assenyala la Llei d’Arrendaments Urbans, en el lloguer d’habitatges la fiança correspon a una mensualitat del lloguer i les garanties addicionals mai poden superar les dues mensualitats de renda, sempre que el contracte no superi els cinc anys, en cas de persona física i els set, si es tracta d’empresa. En cas de superar els anys especificats, el propietari pot reclamar a l’inquilí, les garanties addicionals que consideri.

Encara tens dubtes sobre quantes mensualitats de la renda del lloguer es poden demanar com a fiança, pregunteu-nos! Estem encantats de poder ajudar-te.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.