Què passa quan mor l’arrendador d’un habitatge de lloguer?

Heretar un habitatge després de la mort d’un familiar és molt habitual. Però què passa si hereto un pis ja llogat? En aquest cas, el primer que hem de tenir en compte és que l’inquilí té dret a romandre a l’immoble, ja que el contracte d’arrendament continua vigent fins a la data de finalització acordada.

Per tant, la mort de l’arrendador en cap cas no afecta la durada del contracte de lloguer d’un habitatge. No obstant això, hi ha una excepció per la qual es pot recuperar l’immoble. Si el nou propietari necessita disposar de la casa per viure-hi, o perquè ho faci un familiar de primer grau de consanguinitat, o fins i tot per a l’excònjuge en cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci, podrà sol·licitar la rescissió unilateral del contracte, sempre que hagi passat un any des de la seva entrada en vigor.

Si l’arrendador vol recuperar el pis, ho heu de comunicar a l’inquilí amb almenys 60 dies d’antelació. A més, disposarà d’un termini màxim de tres mesos per instal·lar-s’hi, o altrament, l’arrendatari tindria dret a tornar a l’habitatge o fins i tot a rebre una indemnització.

Així, en el cas d’heretar un habitatge de lloguer, en principi s’hauria de mantenir el contracte i l’inquilí podria romandre a casa, llevat que el nou propietari volgués recuperar-lo per a ús propi o d’un familiar directe. Tot i això, cal destacar que, quan s’hereta un pis, és habitual que es puguin donar diferents escenaris, ja que moltes vegades hi ha més d’un hereu.

Si només és un únic hereu el que adquireix l’immoble, la situació quedaria com s’ha exposat anteriorment. Però què passa si hi ha més d’un hereu? En aquest cas, es poden donar diverses situacions.

Si hi ha dos hereus ia un li correspon l’usdefruit ia l’altre la nua propietat de l’habitatge, el contracte de lloguer seguirà vigent en els mateixos termes, i l’arrendador passarà a ser l’hereu que ha rebut el pis en usdefruit.

Si, com pot passar, queden diversos hereus i no han dut a terme la partició, l’escenari es complica, ja que s’hauran de posar d’acord per actuar de manera conjunta. De qualsevol manera, l’inquilí continua tenint dret a romandre a l’immoble, i haurà de continuar pagant la renda quan correspongui.

Pot passar un escenari més: que el propietari mori sense deixar hereus, i en aquest cas l’habitatge passaria a ser propietat de l’Estat, que es convertiria en el nou arrendador.

En qualsevol cas, cal destacar que si els nous propietaris decideixen vendre el pis després de finalitzar el contracte de lloguer vigent, l’inquilí té dret a adquirir preferentment, sempre que l’acord no hagués estipulat el contrari. 

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + nineteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.