Com finalitzar un contracte de lloguer entre inquilí i propietari

Ja sigui perquè s’ha complert el temps pactat de lloguer o perquè es vol rescindir el contracte, és important conèixer la forma, temps i terminis per posar fi a un contracte de lloguer entre propietari i llogater. Aquestes són algunes claus que has de conèixer sobre la finalització d’un contracte d’arrendament.

MOTIUS DE RESOLUCIÓ D’UN CONTRACTE

Per posar fi a un contracte de lloguer entre propietari i inquilí no val qualsevol motiu, sinó que s’ha de donar una sèrie de premisses:

En el cas de la propietat:

Si la propietat vol rescindir el contracte de lloguer de ple dret, només pot ser motivat per alguna de les següents causes que assenyala la Llei d’Arrendaments Urbans en el seu article 27, sobre incompliment d’obligacions:

– La manca de pagament de la renda o, si escau, de qualsevol de les quantitats el pagament hagi assumit o correspongui a l’arrendatari.

– La manca de pagament de l’import de la fiança o de la seva actualització.

– El subarrendament o la cessió inconsentits.

– La realització de danys causats dolosament a la finca o d’obres no consentides per l’arrendador quan el consentiment d’aquest sigui necessari.

– Quan en l’habitatge tinguin lloc activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

– Quan l’habitatge deixi d’estar destinat de forma primordial a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari o de qui efectivament l’està ocupant d’acord amb el que disposa l’article 7.

Per la seva banda, en el cas de l’inquilí i fent referència a la mateixa clàusules de la LAU:

– La no realització per l’arrendador de les reparacions a què es refereix l’article 21.

– La pertorbació de fet o de dret que realitzi l’arrendador en la utilització de l’habitatge.

DIGUES QUAN VAS SIGNAR EL TEU CONTRACTE I ET DIRÉ COM FINALITZAR-HO

Des de l’entrada en vigor de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans de el 4 de juny 2013 els inquilins poden desistir del contracte de lloguer, una vegada que hagin transcorregut al menys sis mesos de la celebració d’aquest, sempre que l’hi comuniqui al propietari amb una antelació mínima. Però alerta! Això no suposa que el lloguer acabi i ja, sinó que, pot existir un pacte per contracte entre les parts pel que, en cas que el llogater marxi, hagi d’indemnitzar a l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir.

Tenint en compte això, i transcorreguts els sis primers mesos, toca saber quins són els terminis, temps i causes en què es pot posar fi a un contracte de lloguer entre propietari i inquilí i això, variarà en funció de la data en què vas signar el contracte.

I és que en només mesos hem experimentat fins a tres legislacions diferents en els contractes de lloguer, i segons la data en què es va signar, el contracte es regirà per una norma o una altra, el que implica terminis diferents. En les següents línies pots consultar tota la informació de la teva contracte:

Contractes signats amb la reforma de la Llei de juny de 2013

 • Llogaters: Preavís de 30 dies d’antelació a la propietat de l’immoble del seu desig de no continuar amb el contracte.
 • Propietaris: Només podran rescindir el contracte si, un cop transcorregut el primer any de durada d’aquest, l’arrendador comunica a l’arrendatari que té necessitat de l’habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a ell o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. La comunicació s’ha de fer a l’inquilí almenys amb dos mesos d’antelació a la data en què l’habitatge es vagi a necessitar.
 • Contractes que es van signar durant el Reial Decret de l’2018.12.18 i amb durada fins el 30 de gener de 2019:
  • Propietaris: només es rescindir en el cas que ho necessiti per a si mateix o per familiar directe o per sentència. Haurà de comunicar a l’inquilí amb al menys quatre mesos d’antelació el seu desig de rescindir el contracte.
  • Llogaters: L’inquilí haurà d’informar l’arrendador amb dos mesos d’antelació el seu desig de rescindir el contracte de lloguer.
 • Contractes signats entre 30 gener 2019 fins el 5 de març de 2019:
  • Per a aquests casos inquilins i propietaris poden rescindir el contracte de lloguer en les mateixes condicions que els contractes signats amb la reforma de 2013.
 • Contractes signats amb el Reial Decret de el 5 de març de 2019:
  • Per a aquelles persones que hagin signat el seu contracte a partir de març de 2019, podran rescindir el lloguer en les mateixes condicions que els contractes vam signar entre el 2019.12.12 i el 2019.01.30, això és els propietaris hauran de donar un preavís de 4 mesos d’antelació i els inquilins de 2 mesos d’antelació.

És important recordar que quan l’arrendatari finalitza el lloguer abans de complir amb el temps pactat en el contracte, i fent referència a l’article 11 de la LAU: “Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donen lloc a la part proporcional de la indemnització “per tant, finalitzar un lloguer abans d’hora pot portar implícita una penalització.

Et sorgeixen dubtes sobre com posar fi a un contracte de lloguer entre propietari i inquilí? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.