Descobreix les responsabilitats que té el president d’una comunitat de propietaris

Per al bon funcionament d’una comunitat de propietaris, cal que existeixi la figura del president, perquè exerceixi de representant de tots els veïns del bloc. Si mai t’ha tocat exercir, possiblement tinguis dubtes respecte a quines són les teves funcions. La Llei de Propietat Horitzontal en el seu article número 13 explica que el president és un copropietari de la finca que ostenta legalment la representació de la Comunitat, en judici i fora d’ell, en tots els assumptes que l’afectin. Possiblement, la norma no t’hagi aclarit els dubtes, tranquil, et resumim les principals responsabilitats del president de la comunitat de propietaris.

responsabilitats que té el president d'una comunitat de propietaris

Requerir el cessament d’activitats molestes

És habitual que en el bloc hi hagi un veí molest que realitzi activitats no permeses pels estatuts, per això, l’encarregat d’intervenir per posar fi a aquesta situació és el president de la comunitat, llevat que en el reglament comunitari s’especifiqui que el responsable d’aquesta comesa el té una altra persona.

Ocupar funcions de secretari i administrador de finques

En la legislació anteriorment esmentada, en l’apartat 13.4, s’exposa que president ha d’exercir com a secretari i com a administrador de la finca, sempre que, els estatuts no marquin una diferenciació dels càrrecs.

Convocatòria de la Junta de propietaris

L’encarregat d’organitzar la reunió de veïns és el president. Aquest ha de marcar l’ordre del dia, la data, hora i lloc, a més d’especificar si es celebra en primera o segona convocatòria. La junta té l’obligació de reunir-se com a mínim un cop l’any, per aprovar els pressupostos i els comptes anuals. Així mateix, també es podrà convocar sempre que el màxim responsable del bloc ho cregui convenient o quan una quarta part dels propietaris ho sol·licitin.

També, és important saber que, un cop finalitzada, el president té 10 dies per presentar l’acta de la reunió. Aquesta, ha d’incloure la seva signatura i la del secretari, sempre que hi hagi aquesta figura.

Representar a la Comunitat la contractació d’obres i serveis

En una comunitat de veïns sempre cal, abans o després, contractar uns serveis, que garanteixin el bon funcionament de la comunitat; i sol·licitar les obres necessàries per a mantenir en bon estat el bloc de veïns. L’encarregat de sol·licitar tasques, com la neteja, manteniment dels jardins, consergeria o reparació dels defectes; és el president.

Exigir els pagaments dels deutes

En cas que hi hagi deutes amb els pagaments relacionats amb la comunitat, serà el propietari l’encarregat de sol·licitar, de manera amistosa o judicial, el pagament d’aquestes. A més, haurà de supervisar les comunicacions amb el propietari morós.

Representació de la comunitat davant la justícia

Finalment, com la comunitat de propietaris no té personalitat jurídica, una altra de les responsabilitats del president de la comunitat de propietaris és representar qualsevol acció judicial del bloc de veïns, sempre que tingui l’autoritat de la resta de propietaris.

Et queden dubtes sobre les responsabilitats del president de la comunitat de propietaris? T’ajudem!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.