Quines reparacions paga el llogater?

La vitroceràmica s’ha partit, has mullat sense voler al veí o la rentadora ha arribat al seu últim rentat, t’han passat aquestes coses? Quan sorgeixen incidents i avaries en un habitatge de lloguer sempre ressona la pregunta entre propietaris i llogaters de qui s’ha de fer càrrec de l’avaria. Quan li correspon a cada part fer-se’n càrrec?

reparacions avaries

Avaries i reparacions en un habitatge de lloguer

Sempre que ens sorgeixi dubtes de a qui li correspon pagar una avaria en un habitatge de lloguer, hem de consultar el contracte d’arrendament. En llegir-lo, haurà de venir una clàusula especifica on quedi clar o, en cas contrari, recorrerem al que en la Llei d’Arrendaments Urbans s’especifiqui.

Tal com assenyala la LAU en el seu article 21. Conservació de l’habitatge:

L’arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan el deteriorament la reparació es tracti sigui imputable a l’ arrendatari d’acord amb el que disposen els articles 1.563 i 1.564 del Codi Civil

Atenent a aquest punt de la Llei d’Arrendaments Urbans, s’entén que serà el propietari l’encarregat de tenir l’habitatge en condicions òptimes per a viure-hi i que en el cas que sorgís una avaria, serà ell el responsable de la seva esmena, sempre que aquesta no s’hagi produït per un mal ús o negligència de l’inquilí, en aquest cas, l’arrendatari haurà de fer-se càrrec de la reparació.

Per a la comunicació d’una avaria en un pis de lloguer i continuant amb el que s’especifica a la Llei: “L’arrendatari ha de posar en coneixement de l’arrendador, en el termini més breu possible, la necessitat de les reparacions que preveu l’apartat 1 de aquest article, als efectes ha de facilitar a l’arrendador la verificació directa, per si mateix o pels tècnics que designi, de l’estat de l’habitatge. En tot moment, i prèvia comunicació a l’arrendador, podrà realitzar les que siguin urgents per evitar un dany imminent o una incomoditat greu, i exigir immediatament el seu import a l’arrendador

Per tant, com a inquilí hauràs de comunicar l’avaria de l’habitatge de lloguer i serà el propietari el que ell mateix, o mitjançant un tècnic, comprovin el que ha passat i la responsabilitat de l’avaria.

Però, hem de tenir cautela amb aquest apartat perquè la propietat no serà la responsable de pagar totes les reparacions de l’habitatge de lloguer i és que, si continuem llegint la Llei d’Arrendaments Urbans, aquesta especifica que: “Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran de càrrec de l’arrendatari

Per tant, tot el que suposi desgast per ús habitual de l’habitatge sempre serà responsabilitat del llogater.

I què passa si és un electrodomèstic el que es fa malbé? La reparació d’un electrodomèstic d’un habitatge de lloguer dependrà de propietari o inquilí en funció de l’ús que s’hagi fet del mateix, això és, si es tracta d’una avaria comuna o un mal funcionament, sempre que això sigui degut a un ús normal, serà la propietat l’encarregada de la reparació o esmena, però, compte! Si es deu a un mal ús o a la no correcta cura de l’aparell, serà l’inquilí qui tindrà la responsabilitat de pagament.

En el cas d’electrodomèstics avariats, sempre recomanem consultar la garantia d’aquests i per descomptat, abans del seu ús, si es desconeix el funcionament, el manual o llibre d’instruccions.

Finalment, un aspecte important que s’ha de conèixer sobre les reparacions en un habitatge de lloguer és que, sigui l’avaria que sigui, sempre s’ha de de comunicar a la propietat de l’immoble que ha passat, i que mai com a inquilí cal deixar de realitzar el pagament de les rendes o descomptar de les mateixes l’import d’una avaria.

Tens més dubtes sobre què reparacions paga el llogater? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.