5 preguntes i respostes abans de llogar un pis

Per evitar problemes entre el propietari i el llogater, durant el temps que duri el lloguer, és important que les dues parts tinguin molt clar quins són els seus drets i obligacions. Per això, en aquesta ocasió ens centrarem en diverses preguntes que ha de realitzar l’arrendatari abans de signar el contracte de lloguer d’un pis.

Com inquilí resulta fonamental que tinguis unes nocions bàsiques sobre l’arrendament i en concret sobre les condicions de lloguer que vas a signar per al teu pis, per això, hem elaborat un petit llistat amb les 5 preguntes més habituals que cal formular al formalitzar el lloguer.

QUÈ PREGUNTAR AL LLOGAR UN PIS?

QUAN CAL PAGAR LA RENDA?

Perquè evitis maldecaps amb l’amo de l’habitatge, és important que recordeu quan s’ha de fer efectiu el pagament de la renda. Des Lloguer Segur, et recomanem que aquest aspecte ho deixeu reflectit en el document d’arrendament, això és en el contracte, perquè, en el transcurs d’aquest, no sorgeixin dubtes. En general, el reintegrament se sol realitzar els primers dies del mes o quan ha transcorregut la mensualitat completa.

Tal com acredita l’article 17 de la Llei d’Arrendaments Urbans, sobre la determinació de la renda:

1. La renda serà la que lliurement estipulen les parts.

2. Llevat d’un pacte en contra, el pagament de la renda serà mensual i s’ha d’efectuar en els set primers dies del mes. En cap cas podrà l’arrendador exigir el pagament anticipat de més d’una mensualitat de renda.

QUI PAGA QUÈ?

Quan vagis a llogar un pis, és fonamental que tinguis clar qui s’ha d’encarregar de cada cosa. Nosaltres et recomanem que sigui el propietari qui faci front dels impostos (IBI), la comunitat de propietaris i les reparacions necessàries per mantenir l’habitatge en un bon estat. Així mateix, recomanem que siguin els inquilins els que costegen els subministraments (aigua, llum, gas), la taxa d’escombraries i les tasques de manteniment per ús habitual de l’immoble.

Si et sorgeixen dubtes sobre qui paga les reparacions en un habitatge de lloguer, sempre consulta amb la propietat, tot i això, en aquesta entrada et resolem les principals casuístiques que poden ocórrer.

ESTAN DONATS D’ALTA ELS SUBMINISTRAMENTS?

Abans de signar un contracte de lloguer, cerciora’t que els subministraments estan donats d’alta. Tot i que el llogater ha de pagar el consum mensual, has de saber que la tasca d’activar la llum, l’aigua i el gas li correspon a l’amo de l’habitatge. Recorda’t de posar al teu nom als subministraments quan entris a viure! Aquest últim pas és molt important, una vegada com a inquilí entris a viure al teu nou pis de lloguer has de contactar amb les companyies subministradores i realitzar un canvi en la titularitat dels subministraments i mai un canvi de domiciliació bancària.

ÉS OBLIGATORI PER A UNA FIANÇA?

Per descomptat. Al llogar un pis hauràs de lliurar al teu propietari els diners corresponents a la fiança. Aquesta quantia serà ingressada a l’organisme corresponent de cada comunitat autònoma.

Sobre la fiança has de conèixer una sèrie de dades clau i que queden reflectits en la Llei d’Arrendaments Urbans, en el seu article 36:

  1. A la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dues en l’arrendament per a ús diferent del de vivenda.
  2. Durant els cinc primers anys de durada del contracte, o durant els set primers anys si l’arrendador fos persona jurídica, la fiança no està subjecta a actualització. Però cada vegada que l’arrendament es prorrogui, l’arrendador pot exigir que la fiança sigui incrementada, o l’arrendatari que disminueixi, fins a fer-igual a una o dues mensualitats de la renda vigent, segons sigui procedent, a el temps de la pròrroga.
  3. L’actualització de la fiança durant el període de temps en què el termini pactat per a l’arrendament excedeixi de cinc anys, o de set anys si l’arrendador fos persona jurídica, es regirà pel que estipula a l’efecte per les parts. A falta de pacte específic, el que s’ha acordat sobre actualització de la renda es considera volgut per a l’actualització de la fiança.
  4. El saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l’arrendatari a la fi de l’arrendament produeix l’interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus per aquest sense que s’hagi fet efectiva la restitució.
  5. Les parts podran pactar qualsevol tipus de garantia de compliment per l’arrendatari de les seves obligacions arrendatícies addicional a la fiança en metàl·lic.

QUI HA DE FIGURAR EN EL CONTRACTE?

Tot i que és una pregunta que sol passar desapercebuda, és important que sàpigues qui heu de figurar en el contracte d’arrendament. Des Lloguer Segur et recomanem que, en el document de lloguer, apareguin tots els propietaris de l’immoble, així com la totalitat dels inquilins majors de 18 anys. Per descomptat, no han de faltar les dades de la propietat ja sigui una persona física o jurídica.

Tens més preguntes per al propietari a l’hora de llogar un pis? T‘ajudem a resoldre-les i t’assessorem!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + seventeen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.