Ajudes al lloguer Covid-19: quins requisits s’han de complir per sol·licitar-ne?

Fa tan sols uns dies que el Govern central feia pública la posada en marxa d’una bateria de mesures d’ajuda per als inquilins més afectats per la crisi del coronavirus.

La mesura més esperada, i que més dubtes està generant, és la posada en marxa de microcrèdits, sense interessos ni comissions, avalats per l’Estat i que es podran tornar en sis anys, per ajudar al pagament de les rendes.

QUI POT ACOLLIR-SE ALS AJUTS DEL LLOGUER?

Els ajuts estan creats per a les persones més vulnerables. Per això, podran acollir-s’hi els inquilins que en el mes previ a l’aprovació de les mesures estiguin en atur, hagin reduït la seva jornada laboral per motiu de cures o s’hagin vist afectades en un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).

En cas de ser empresari o autònom, podran demanar l’ajuda aquells que estiguin patint una pèrdua substància en els seus ingressos habituals.

Serà, a més, un requisit per accedir als ajuts que cap membre de la unitat familiar sigui propietari d’un habitatge o tingui en usufructo un habitatge a Espanya. En cas de tenir-la, haurà d’acreditar que no pot accedir-hi.

IPREM

A més, amb caràcter general, les condicions exposades al BOE s’especifiquen com a barem el límit de tres vegades l’indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que equival a uns 1.655 € / mes per a la unitat familiar. Aquest valor, pot incrementar-se 0,1 vegades per cada fill a càrrec o major de 65 anys a la unitat (0,15 si és una família monoparental).

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui acreditada una discapacitat superior a l’33% el límit serà de 4 vegades l’IPREM. Si la discapacitat és major de 65% el límit serà 5 vegades l’IPREM.

RENDA I SUBMINISTRAMENTS

D’altra banda, es tindrà en compte també la quantia del lloguer, els subministraments i les despeses bàsiques. Per poder accedir als ajuts, la suma resultant haurà de ser com a mínim de l’35% dels ingressos nets que percebi la unitat famílies.

SOL·LICITAR L’AJUT

En primer lloc, l’inquilí ha d’acreditar la situació de vulnerabilitat. En cas d’atur, mitjançant un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia percebuda. En el cas de cessament d’activitat dels treballadors autònoms, mitjançant el certificat expedit per l’Agència Tributària o l’organisme competent.

Si no es pogués aportar cap d’aquests documents, el llogater haurà de realitzar una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius que impedeixen el pagament habitual de la renda. Després de la finalització de l’estat d’alarma, disposarà d’un mes per aportar els documents requerits.

El termini per a la sol·licitud ja està en vigor i s’estendrà fins a un mes després de l’entrada en vigor de Reial decret llei 11/2020. Per tant, els inquilins tenen fins el 2 de maig del 2020 per presentar la seva sol·licitud.

El primer pas, caldrà sol·licitar la moratòria del pagament de les rendes a la propietat de l’immoble. Si el propietari és un gran tenidor, és a dir, una persona física o jurídica amb més de 10 habitatges, excloent garatges o trasters, o una superfície de més de 1.500m2 l’acceptació de la moratòria ha de ser automàtica a través de dues possibles vies: reducció del 50% de la renda, durant el temps que duri l’estat d’alarma; o una moratòria en el pagament de la renda, que afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i que s’ajornarà i fraccionarà durant al menys 3 anys a partir de la superació de la situació de vulnerabilitat de l’inquilí.

Si el propietari és un particular, l’acceptació o no de la sol·licitud és totalment voluntària i compten amb un termini de 7 dies per donar obligatòriament una resposta.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA D’AJUDES?

En el cas que llogater i propietari no hagin pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o condonació de la renda, el llogater vulnerable tindrà accés a el programa d’ajudes de finançament a través d’ajudes directes o amb un microcrèdit de l’ICO tal com s’explica en el text publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En aquests casos, els ajuts cobriran un import màxim de 6 mensualitats de la renda del lloguer. A més, l’inquilí tindrà un termini de 6 anys per a la seva devolució, prorrogables 4 anys més de manera excepcional.

REPERCUSSIONS PER A SOL·LICITANTS NO VULNERABLES

Cal recordar, que les ajudes estan ideades per ajudar els inquilins veritablement afectats per la complicada situació que estem vivint. Per això, en cas de detectar incompliments s’anul·larà o suspendre l’ajuda amb caràcter immediat, l’inquilí serà responsable dels danys i perjudicis causats i haurà de reintegrar o tornar l’ajuda d’acord amb la normativa d’aplicació.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.