Renda 2019, tot el que has de saber de les deduccions del lloguer

Com cada any, volem orientar-vos i assessorar-vos en tot el relacionat amb el lloguer i la declaració de la renda. Aquí tens les principals claus que porta la campanya d’aquest any. Alerta!

Malgrat el confinament i l’estat d’alarma aprovat pel Govern el 14 de març, l’Agència Tributària ha decidit que no es posposarà la campanya de declaració de la renda, per això, aquesta ha arrencat el passat 1 d’abril i es prolongarà fins al 30 de juny.

Fins al moment, ja es pot descarregar els esborranys i realitzar la declaració de manera telemàtica, però, encara està pendent de si hi haurà la possibilitat de fer-la de manera presencial. Si és així, i si l’estat d’alarma finalitza, el 5 de maig podràs sol·licitar a Hisenda la cita prèvia i ajuda per fer-la. El 13 de maig arrencaria l’inici de la campanya presencial. Com comentàvem, encara no està clar que es pugui fer de manera presencial, de manera que caldrà esperar a com van les coses i si ‘acaba l’estat d’alarma per confirmar-ho.

Pel que fa a les deduccions del lloguer, tal com ha succeït en campanyes anteriors, podem dividir-les en dos: l’estatal i l’autonòmica.

DEDUCCIÓ DE LLOGUER PER HABITATGE HABITUAL

És important que sàpigues, que per a adherir-se a la deducció estatal de lloguer per habitatge habitual hi ha un requeriments temporals. Només podran aquells que tinguin un contracte de lloguer signat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 i que es mantingui en vigor. Aquesta deducció, només sobre contractes antics, serà de l’10,05% de les quotes, sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

Pel que fa a les deduccions autonòmiques, a les que et pots acollir, independentment de la data del contracte de lloguer, aquestes varien en funció d’on es resideixi. Cada comunitat autònoma té diferents percentatges de deducció i quantitat màxima deduïble. Aquí us deixem les principals:

ANDALUSIA

Els contribuents menors de 35 anys tenen dret a aplicar una deducció del 15% per les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, amb un màxim de 500 euros anuals.

CATALUNYA

Es pot aplicar una deducció de l’10%, sent el màxim 300 €, excepte en el cas de famílies nombroses que ascendeix fins als 600 €.

COMUNITAT VALENCIANA

En el cas de la Comunitat Valenciana hi ha dos supòsits, d’una banda un 15% de deducció general amb un màxim deduïble de 500 €, mentre que menors de 35 anys, majors de 65 i discapacitats obtenen un 20% i el seu màxim deduïble és 700 €.

GALÍCIA

A la Comunitat Autònoma gallega es recullen dos supòsits, d’una banda 10% de deducció genèric, amb un màxim de 300 € i per un altre, per a famílies amb dos o més fills menors d’edat, el percentatge de deducció s’incrementa al 20% amb un màxim de 600 €.

MADRID

En el cas de la Comunitat Autònoma de Madrid, de manera genèrica et pots deduir el 30% sent el màxim 1000 €.

PAÍS BASC

Euskadi té dues situacions contemplades, de manera general el percentatge de deducció és en 20%, fins a 1.600 €, mentre que per a menors de 30 anys i famílies nombroses és del 25% fins a 2.000 euros.

MÚRCIA

És l’única autonomia que no desgrava el lloguer renda 2019

DEDUCCIONS PER A PROPIETARIS

Com a propietari d’un habitatge de lloguer has de saber que pots deduir-te el 60% del rendiment sempre que l’habitatge objecte, estigui arrendat com a habitatge habitual, en cas contrari no podràs deduir res.

A més et pots deduir les despeses següents:

  • Tots aquells interessos per préstec o crèdits que s’hagin demanat per adquirir o millorar l’habitatge.
  • Aquelles despeses derivades de la reparació i correcta conservació de l’immoble com la pintura de la casa o la reparació d’instal·lacions. En aquest punt, queden excloses les despeses per ampliació de l’habitatge.
  • Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals: IBI, les taxes de neteja, recollida d’escombraries, enllumenat, gual, despeses de comunitat, etc.
  • Les quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals: com ara els d’administració, vigilància, porteria o similars.
  • Les despeses relacionades amb la formalització del lloguer, així com els de defenses jurídiques relatives als béns, drets i rendiments.
  • Els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada.
  • L’import de les primes de contractes d’assegurança, ja siguin de responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres o altres de naturalesa anàloga, sobre els béns o drets productors dels rendiments.
  • Les quantitats destinades a serveis o subministraments quan hagin estat satisfetes per l’arrendador.
  • Les quantitats destinades a l’amortització que responguin a la seva depreciació efectiva. Tractant-se d’immobles, s’entén que l’amortització compleix el requisit d’efectivitat si no excedeix del resultat d’aplicar el 3% sobre el major dels valors següents: el cost d’adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure el valor de terra.

Recorda que com a client de Lloguer Segur tens habilitada tota la informació fiscal per fer la declaració de la renda a la teva àrea privada de clients.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 9 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.