Causes que poden motivar el trencament d’un contracte de lloguer

Quan el llogater i propietari signen el contracte que regularà el lloguer, tots dos acorden una sèrie de drets i obligacions, que les dues parts han de complir escrupolosament. De vegades, un dels implicats no respecta l’acordat en el document d’arrendament, i es produeix un trencament contractual. Al post d’avui us expliquem diferents causes que poden motivar el trencament del contracte de lloguer.

trencament d’un contracte de lloguer

Motius per els que el propietari pot trencar un contracte de lloguer

Com us hem explicat, qualsevol de les dues parts pot donar per finalitzat el contracte que regula el lloguer. El propietari, entre moltes altres circumstàncies, pot decidir trencar el document per:

-Es deixa de pagar el lloguer

Tot i que és una causa òbvia, no està de més assenyalar-la. El pagament de la renda i els subministraments és una de les principals obligacions a què ha de respondre el llogater d’un habitatge de lloguer, tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans en el seu tercer títol. Tot i això, la norma no estableix a partir de quina mensualitat es pot considerar resolt el contracte, de manera que ha de ser un pacte entre els implicats.

-Falta de pagament de la fiança

Molt relacionat amb l’apartat anterior està aquest motiu. Com us hem explicat en altres posts, el pagament de la fiança és inexcusable, quan l’arrendatari entra a viure a l’immoble. Per aquest motiu, si l’inquilí no abona els diners requerits, l’arrendador pot trencar el contracte.

-Obres sense consentiment

El llogater d’un habitatge de lloguer té totalment prohibit realitzar obres a l’immoble, si no està autoritzat, per escrit, pel propietari de la casa. En el cas de que l’inquilí realitzi tasques de millora sense permís, com pintar les parets, tirar envans o canviar electrodomèstics, el contracte pot donar-se per acabat de manera automàtica.

-Subarrendar l’habitatge

Per poder subarrendar un habitatge, es necessita l’exprés consentiment, per escrit, del propietari de l’immoble. Per això, si el llogater lloga l’immoble sense permís de l’arrendador, aquest té motius suficients per donar per resolt el contracte.

-Necessitat d’habitatge

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix en l’article 9.3 que si el propietari, un cop superat l’any de contracte, necessita l’habitatge per a ell, o per a un familiar de primer grau, pot recuperar la seva propietat avisant a l’inquilí amb un termini mínim de dos mesos, abans del desallotjament de l’habitatge.

Motius per els que el llogater pot trencar un contracte de lloguer

No només el propietari té potestat per acabar amb el contracte de lloguer d’un habitatge, el llogater per diferents motius també pot donar per finalitzat el document.

-Si no es realitzen tasques de reparació

Com saps, el propietari és l’encarregat de realitzar, i costejar, les obres de reparació de l’habitatge per poder mantenir el pis amb les condicions bàsiques d’habitabilitat, sense que aquestes influeixin en el preu de la renda. En cas que l’arrendador es negui a realitzar-les, l’inquilí pot trencar l’acord.

-Dificultats per gaudir de l’habitage

Una vegada que es signa el contracte, l’únic que pot gaudir de l’habitatge és el llogater i el propietari només pot entrar amb l’autorització del llogater, segons explica la LAU en l’article 21.3. Si aquest punt no es compleix, l’arrendatari pot finalitzar el contracte automàticament.

-Després de complir el temps mínim

Com saps, els contractes es renoven per anualitats, per això, l’inquilí pot decidir no renovar el lloguer, avisant sempre en temps (30 dies d’antelació) i forma. Així mateix, la LAU permet abandonar l’immoble, amb una penalització en la fiança, passats 6 mesos des de la signatura del document.

Què opines sobre els motius que poden causar la ruptura d’un contracte? Explica’ns

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.