Com declarar el lloguer a Catalunya

Si ets dels endarrerits que encara no s’ha posat a fer la declaració de la renda, tranquil! Encara ets a temps, tens fins a l’1 de juliol i, a més, avui et portem tota la informació per declarar el lloguer a Catalunya, pren nota!

declarar lloguer catalunya

Com a propietari d’un habitatge de lloguer has de saber que pots deduir-te el 60% del rendiment sempre que l’habitatge objecte estigui arrendat com a habitatge habitual, en cas contrari no podràs deduir-te res.

Quins conceptes són deduibles?

 • Tots aquells interessos per préstec o crèdits que s’hagin demanat per adquirir o millorar l’habitatge.
 • Aquelles despeses derivades de la reparació i correcta conservació de l’immoble com la pintura de la casa o la reparació d’instal·lacions. En aquest punt, queden excluides les despeses per ampliació de l’habitatge.
 • Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals: IBI, les taxes de neteja, recollida d’escombraries, enllumenat, gual, despeses de comunitat, etc.
 • Les quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals: com ara els d’administració, vigilància, porteria o similars.
 • Les despeses relacionades amb la formalització del lloguer, així com els de defensa jurídica relatius als béns, drets i rendiments.
 • Els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada.
 • L’import de les primes de contractes d’assegurança, ja siguin de responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres o altres de naturalesa anàloga, sobre els béns o drets productors dels rendiments.
 • Les quantitats destinades a serveis o subministraments quan hagin estat satisfetes per l’arrendador.
 • Les quantitats destinades a l’amortització que responguin a la seva depreciació efectiva. Tractant-se d’immobles, s’entén que l’amortització compleix el requisit d’efectivitat si no excedeix del resultat d’aplicar el 3% sobre el major dels valors següents: el cost d’adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure el valor del sòl.

Declaració com inquilins

Per als arrendataris cal tenir en compte diferents factors, per exemple, aquells inquilins menors de 35 anys que van signar el seu contracte de lloguer abans l’1 de juliol de 2015 poden continuar gaudint d’una deducció a nivell nacional, ja extinta, i que serà del 10,05% de les quotes, sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

En la resta de casos, això és, el contractes posteriors a l’1 de juliol de 2015, les deduccions a nivell estatal desapareixen i els menors de 35 anys, han de consultar les deduccions habilitades per la seva comunitat autònoma, les quals varien significativament.

Per declarar el lloguer a Catalunya

L’arrendatari ha de trobar-se en alguna de les quatre circumstàncies:

 1. Ser menor de 32 anys.
 2. Haver estat a l’atur durant 183 dies o més durant l’exercici.
 3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 4. Ser vidu/a i tenir seixanta-cinc anys o més.

Deducció del 10% de les quantitats aportades amb un límit de 300 euros per contribuent. En cas de pertànyer a una família nombrosa o realitzar tributació conjunta, el màxim deduïble augmentaria fins als 600 euros.

Per a la base imposable total, això és, la suma de la base imposable general i de l’estalvi menys el mínim personal i familiar no podran superar els 20.000 euros en tributació individual i 30.000 euros en tributació conjunta.

Les quantitats destinades al lloguer han d’excedir el 10% dels rendiments nets.

Un factor que hem de tenir en compte és que un mateix habitatge no pot donar lloc a l’aplicació d’un import superior a 600 euros. Per tant, si en relació amb un mateix habitatge resulta que més d’un contribuent té dret a la deducció, cada un d’ells podrà aplicar en la seva declaració una deducció per l’import que s’obtingui de dividir la quantitat resultant de l’aplicació del 10% de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − eight =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.