Com es mesura l’eficiència energètica d’un habitatge?

Què es la eficiència energètica? Per a què serveix? La necessito per el pis que vull posar en lloguer? Son molts els dubtes que qualsevol propietari d’un pis pot tenir sobre la qualificació u l’eficiència energètica, a l’article d’avui intentarem resoldre’ls tots, preparat?

Què és l’etiqueta energètica?

La qualificació energètica ens indica la quantitat teòrica de CO2 que s’emet a l’atmosfera per satisfer la demanda energètica que té un immoble. Aquest índex és directament proporcional a l’estat de l’immoble i les seves instal·lacions i inversament proporcional a la seva grandària.

Tot habitatge que es vulgui llogar ha de comptar amb un certificat energètic que permeti informar el consumidor de la seva eficiència energètica. El sistema de classificació és similar al dels electrodomèstics; d’aquesta forma els immobles poden obtenir una qualificació energètica designada amb les lletres “A”, “B”, “C” … fins a la lletra “G”, sent la “A” la qualificació corresponent als immobles més eficients.

Factors generals que afecten l’etiqueta energètica d’habitatges

Els elements que els professionals qualificats tenen en compte alhora d’assignar una qualificació energètica a un immoble són els següents:

Superfície de l’immoble

Dos habitatges similars, en referència a la seva qualitat general i instal·lacions, tindran diferents qualificacions energètiques si difereixen en la seva mida. Un immoble amb una superfície inferior a 50 m2 ofereix pitjors resultats d’eficiència energètica que una més gran, ja que s’aconsegueix una major optimització de l’energia i d’aquí que obtingui qualificacions més altes.

Estat de l’envolvent

L’envolvent d’un immoble és la que aïlla l’habitatge dels agents atmosfèrics i les temperatures exteriors o estances no climatitzades. Aquest element s’analitza en les seves parts cegues i en els seus buits.

  • De les parts cegues s’analitza el gruix i la configuració constructiva dels seus materials.
  • Els buits són analitzats pels elements (finestres i portes) que els tanquen. Així, dependran del material dels perfils de les finestres, els seus vidres i les persianes.

En definitiva, el que s’analitza és l’estanquitat i permeabilitat.

Instal·lacions i els seus combustibles

És molt important l’antiguitat dels generadors d’ACS (aigua calenta sanitària) i climatització així com el seu grau de manteniment i els seus combustibles.

Zona Climàtica

En funció de la localització de l’immoble, la zona climàtica on es trobi, l’altitud … les qualificacions energètiques varien.

L’etiqueta energètica de Barcelona

A Barcelona, ​​les envolvents solen trobar-se en bon estat, però a causa de la baixa demanda en calefacció, només disposen d’escalfadors de gas o elèctrics per a la producció d’aigua calenta sanitària. En poques ocasions trobem panells captadors solars que optimitzaran aquest consum.

Sí que és habitual trobar-nos a Barcelona amb equips d’aire condicionat de certa antiguitat que produeixen un consum elèctric considerable i, per tant, una alta emissió de CO2 i baixa qualificació.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.