Com funciona la fiança en un contracte de lloguer?

En els contractes d’arrendament de vivenda habitual és obligatori sol·licitar al llogater l’import equivalent a una mensualitat com a concepte de fiança. A la seva vegada, el propietari ha de dipositar aquest import a l’organisme competent de la seva comunitat autònoma amb un plaç màxim de dos mesos des de l’entrada en vigor del contracte.

La fiança té com a objectiu garantir els desperfectes o les quantitats que es deixen a deure en l’arrendament. Tot i que la LAU estipula únicament que s’ha de sol·licitar un mes de fiança, ambdues parts podran pactar garanties addicionals per assegurar al propietari el compliment de les obligacions del llogater.

Una vegada finalitzat el contracte, el propietari haurà de sol·licitar el reintegrament de la fiança al mateix organisme que la va dipositar: verificarà que el pis està en bon estat i que no hi ha pagaments pendents (com per exemple, subministres) i haurà de tornar la fiança al llogater en un plaç superior  a un mes (evidentment si no hi ha cap incidència, s’està al corrent de pagament i obligacions contractuals).

En el cas que el propietari detectés alguna incidència aquest descomptarà els imports de la fiança justificant al llogater aquests imports.

En cap cas el llogater ha de fer servir la fiança com a darrer pagament de la mensualitat.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + sixteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.