Contracte de lloguer: tot el que has de saber sobre la seva durada

Un dels dubtes més freqüents quan vam llogar un habitatge és la durada del lloguerPer quant de temps es signa un contracte? Quan es pot rescindir ? Com es prorroga? El nostre equip d’assessors immobiliaris dóna resposta a tots els dubtes, no t’ho perdis!

Dubtes resolts sobre la durada del contracte de lloguer

Quan volem formalitzar un contracte de lloguer per llogar un habitatge , el temps de durada està determinat pel que s’estipula a la Llei d’Arrendaments Urbans i la seva última modificació, el Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Quant dura un contracte de lloguer?

Segons el recollit per la normativa vigent, els contractes d’arrendament que se signen en l’actualitat tenen una durada mínima de cinc anys (5) en el cas que l’arrendador sigui una persona física i de set anys (7), si es tracta d’una persona jurídica.

Per la seva banda, arribat el temps màxim de lloguer, es pot exercir el dret a una pròrroga tàcita, això és, una renovació automàtica del contracte original i les condicions que serà de tres anys (3), llevat que les parts (propietari i inquilí) manifesten el seu desig de no renovar el lloguer.

Si no es vol renovar un contracte de lloguer, cal avisar?

Així és, quan no es desitja renovar un contracte de lloguer cal notificar-:

  • En el cas de la propietat haurà de notificar-ho a la seva inquilí amb quatre mesos (4) d’antel·lació.
  • Els inquilins han de notificar el seu desig de no renovar amb dos mesos (2) d’antel·lació.

L’ideal i més recomanable és que es notifiqui el desig de no renovació de manera formal a través de burofax.

Quan es pot rescindir el contracte de lloguer?

L’arrendatari o l’inquilí, poden desistir del contracte de lloguer quan hagin transcorregut al menys sis mesos (6) de la firma d’aquest, però s’haurà d’avisar amb almenys un mes d’antel·lació. Per la seva part, la norma recull que en el cas de desistiment l’inquilí haurà d’indemnitzar a la propietat sempre que aquest punt quedi recollit al contracte de lloguer.

Pot el propietari reclamar l’habitatge?

Sí, podrà reclamar-lo, però amb l’excepció que es tracti d’una persona física, que almenys hagi transcorregut un any (1) des de la signatura del contracte i que l’immoble es destini per a ús propi, de familiars de primer grau de consanguineïtat, per adopció o pel cònjuge en cas de separació o divorci.

Artículo 9. Ley de Arrendamientos Urbanos.

“3. Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para ejercer esta potestad de recuperar la vivienda, el arrendador deberá comunicar al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada, especificando la causa o causas entre las previstas en el párrafo anterior, al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.”

Lloguer Segur i legal

Els contractes de lloguer requereixen de coneixements sobre la normativa i el sector, per això és imprescindible comptar amb l’assessorament professional d’experts immobiliaris. A Lloguer Segur, la nostra àrea jurídica especialitzada en arrendaments urbans s’encarrega de la redacció del contracte i que aquest sigui complet i d’acord amb el que estipula la llei.

Si vols gaudir d’un Lloguer Segur, només has de contactar-nos. Gaudeix de les màximes garanties i protecció legal per llogar el pis.

Vols saber més sobre quant dura un contracte de lloguer ? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.