Declaració de la renda d’un pis de lloguer: com es fa?

Com cada any, comença la campanya de recaptació de l’Agència Tributària i sorgeixen els dubtes sobre com podem i hem de reflectir el nostre lloguer a la declaració. Tenint en compte que es fa per fer constar els ingressos i les despeses que hem tingut durant l’any fiscal, cal suposar que el lloguer ha d’aparèixer.

El primer que hem de tenir en compte és que les normatives en matèria impositiva poden variar en funció de la comunitat autònoma on ens trobem, de manera que els beneficis fiscals no són els mateixos en tots els territoris.

‍A tall de resum, els propietaris d’habitatges de lloguer han de declarar sempre els ingressos que han obtingut per aquest arrendament durant l’any anterior. Aquests ingressos són principalment: la renda mensual per l’ús de la propietat i qualsevol pagament addicional relacionat amb l’habitatge (serveis, subministraments, etc.).

Ara bé, com ja hem aclarit, els propietaris també hi han d’afegir les despeses relacionades amb l’habitatge. Així podran calcular el benefici net i tributar-hi.

Les principals despeses són:

 • Interessos de la hipoteca. Si comptem amb interessos o comissions derivades de l’amortització anticipada de la hipoteca, podem incloure-les. La casella a la declaració en aquest cas és la 0104 .
 • Segur de la llar. Pot ser una o diverses assegurances (trencament de vidres, protecció de pagaments pel lloguer, etc.).
 • Impostos. Es tracta de les taxes, els tributs i els recàrrecs de l’immoble llogat, com l’IBI o l’impost d’escombraries, per exemple. Aquesta informació ha de figurar a la casella 0015 .
 • Reparacions de l’immoble llogat. Algunes despeses de conservació es poden incloure, encara que s’ha de tenir en compte que l’ampliació o la millora no són considerades per Hisenda com a despeses de reparació. És a dir, la inversió dirigida a reparar, per exemple, unes finestres, sí que estaria inclosa en aquest apartat, però les despeses que milloren l’habitatge i n’incrementen el valor quedarien excloses. Està a la casella 0107 .
 • Despeses de comunitat. Comprenen despeses derivades de la cura de jardins, portals, piscines, administració, etc. La casella corresponent és la 0109 .
 • Diners degut. Si transcorre un mínim de sis mesos sense que l’inquilí pagui el lloguer i, per tant, sense que el propietari cobri la renda, aquest últim té la possibilitat d’incloure aquesta quantitat com a despesa. Aquest concepte rep el nom de “saldo de cobrament dubtós”. Un cop l’inquilí pagui, cal reflectir-lo com un ingrés de l’any en curs. Figura a la casella 0116 .
 • Amortització de mobiliari. Es poden incloure elements de l’habitatge com electrodomèstics, mobles o parament i deduir-ne un 10% .
 • En el cas de dur a terme millores energètiques a l’habitatge, Hisenda permet accedir a algunes deduccions més:
  • 20% en cas d’obres per reduir la demanda de calefacció i refrigeració.
  • 40% per obres per reduir lús denergia no renovable.
  • 60% per rehabilitació energètica dedificis.

A més, hauràs de tenir a mà:

 • Els contractes de lloguer: amb tots els detalls relatius a l’arrendament.
 • Els rebuts dels pagaments.

Un cop has recopilat tota la informació, pots fer la teva declaració de la renda 2023.

CALCULAR L’IRPF

Per calcular l’IRPF hem de reflectir aquesta meritació i saber quines són les despeses generades per aquest immoble que ens podem desgravar. Així, obtenim el rendiment net de l’arrendament, sobre el qual es pot aplicar una deducció del 60% per als immobles de lloguer que es destinen a habitatge habitual (la casella corresponent és la  0150 ). Per tant, el propietari només tributaria pel 40% restant. E

l resultat s’unifica a la base imposable general del contribuent (on apareix també, per exemple, el salari) i per això el percentatge del que una persona acaba pagant a Hisenda pel lloguer del seu habitatge dependrà també de la resta dels seus ingressos. Aquesta reducció no es pot aplicar al lloguer d’apartaments turístics, per la qual cosa és molt important assenyalar quin tipus d’habitatge es tracta, l’ús de l’immoble, si és una casa urbana o rústica, etc. Així, no només accedim a les reduccions, sinó que evitarem sancions.

Un aspecte que s’ha de tenir en compte és que si l’immoble compta amb diversos propietaris cadascun haurà de realitzar aquestes operacions en la seva declaració.

Per calcular l’ingrés brut, n’hi ha prou de sumar tots els ingressos per les rendes mensuals que has tingut l’any, a la qual cosa has d’afegir ingressos addicionals, si n’hi ha. A continuació, has d’identificar les despeses deduïbles relacionades amb la propietat i agrupar-les, sumant-les.

Un cop has sumat ingressos i despeses podràs calcular el guany net (o pèrdua), restant ambdues quantitats.

Per acabar, hem de recordar que declarar el lloguer és obligatori i si Hisenda no detecta que s’han liquidat els impostos corresponents, la sanció pot ser de fins a 150% del que s’hauria d’haver abonat.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 15 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.