Dubte resolt: Qui és l’arrendador i qui és l’arrendatari?

La majoria de les vegades, quan parlem de temes relacionats amb el lloguer, fem servir els termes propietari i inquilí. Es tracta d’una forma més fàcil de distingir, davant de les paraules arrendador i arrendatari. No obstant això, hem de diferenciar entre l’arrendador, aquella persona que dóna o cedeix algun bé o servei en arrendament, i la de l’arrendatari: el que pren o té un bé o servei en arrendament. En un contracte de lloguer, ambdues parts són essencials i, per tant, analitzem cadascuna de les figures i quins són els drets i obligacions d’ambdues en el procés de lloguer d’un habitatge.

Quan lloguem un immoble, sorgeixen molts dubtes al respecte: per quant temps he de llogar-lo? A qui li correspon cada pagament? Qui paga les reparacions? Aquestes són les més freqüents, però n’hi ha moltes i molt variades, comunes per a tots els arrendadors i arrendataris. És per això pel que és molt important conèixer el paper que juga cada un a la signatura d’un contracte de lloguer i, d’aquesta manera, poder gaudir d’un lloguer segur per ambdues parts.

Qui és el arrendador i qui és l'arrendatari

Qui és l’arrendador?

L’arrendador és aquella persona posseïdora d’un immoble o autoritzada a poder posar-lo en lloguer que exerceix com a propietari. Es tracta, en definitiva, del propietari de l’immoble. Aquesta figura és la que apareix com a part propietària en el contracte de lloguer i la que pacta amb l’arrendatari (inquilí) les condicions de l’arrendament, sempre basant-se en el que estipula la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i sense concretar clàusules i condicions que, per llei, no es poden incloure en un contracte de lloguer.

Entre les obligacions que té el propietari d’un habitatge de lloguer trobem, en primera instància, la d’oferir un habitatge habitable. Per a això, ha d’aconseguir la cèdula d’habitabilitat, un document que acredita que l’habitatge té les condicions bàsiques per a viure-hi. A més, s’ha de proporcionar un contracte de lloguer a l’arrendatari segons la normativa vigent. Una altra de les seves tasques és lliurar la fiança legal en l’organisme pertinent i, un cop que l’inquilí marxi de l’habitatge, i sempre que no hi hagi danys ni desperfectes, ha de retornar-la. L’arrendador també ha de reparar les avaries relacionades amb el desgast, les avaries provocades per un mal ús no li correspon pagar-les.

A més, sol correspondre a l’arrendador el pagament d’impostos com l’IBI o l’abonament de la comunitat de propietaris. Pel que fa als drets de l’arrendador aquests tenen el deure d’exigir el pagament del lloguer de manera periòdica, recuperar l’habitatge en cas de necessitar o desgravar part de la renda. Sempre que un dels seus drets es vegi privat podrà recórrer a l’autoritat pertinent i reclamar el que, per dret, li correspon.

Qui és l’arrendatari?

L’arrendatari és la persona que té dret a ocupar i utilitzar un habitatge en renda, llogada prèviament a un arrendador. Es tracta, per tant, de l’inquilí d’un habitatge. Igual que el propietari de l’immoble, aquest posseeix uns drets i obligacions que ha d’assumir respecte al seu contracte de lloguer.

Pel que fa als drets de l’arrendatari trobem alguns com el de poder rescindir el contracte d’arrendament en el moment que ho necessiti (amb previ avís), renunciar a l’adquisició preferent, recuperar la fiança en cas d’haver complert en temps i formes el contracte i llogar un habitatge perfectament habitable, entre d’altres.

Pel que fa a les obligacions de l’arrendatari, trobem un deure principal: aquest està obligat a pagar la renda en els termes acordats. Aquests terminis queden plasmats en el contracte de lloguer i ha de complir-les estrictament, mes a mes. A més, ha d’abonar durant la signatura del contracte de lloguer una quantitat de diners considerada com a fiança legal per a la formalitzar el lloguer. Un cop deixa l’habitatge, el llogater ha de tornar-lo en les mateixes condicions en les que el va lliurar i, d’aquesta manera, li serà retornat l’import corresponent a la fiança legal.

A l’hora d’afrontar les despeses de l’immoble, l’arrendatari li correspondrà el pagament puntual de les rendes, els subministraments, l’impost d’escombraries i l’impost de transmissions patrimonials, més conegut com ITP del lloguer.

Pel que fa a les avaries, i tal com indicàvem en l’apartat de l’arrendador, serà l’inquilí qui s’encarregui de les petites reparacions producte de l’ús habitual de l’habitatge i el manteniment de la mateixa, mentre que el propietari, haurà de realitzar , sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat.

Per tenir un lloguer segur és clau que cada concepte relacionat amb els arrendaments quedi clar i coneguem els drets i obligacions en la formalització d’un contracte de lloguer. Si tens qualsevol dubte, a Lloguer Segur, posem a la teva disposició a un complet equip d’assessors immobiliaris que et guiaran i oferiran les millors garanties.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.