Es publica al BOE la llei que limita la renda del lloguer a Catalunya

El 8 d’abril de 2022, va ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat la Sentència número 37/2022 del Tribunal Constitucional de 10 de març, per la qual s’estimava parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats contra diversos articles de la Llei 11/2020, de 18 de setembre (la Llei Catalana de Contenció de Rendes).

El Tribunal Constitucional considera que aquests preceptes suposen una invasió de la Comunitat Autònoma de Catalunya a les competències de l’Estat perquè l’article 149.1. 8 CE es reserva la facultat d’establir els criteris d’ordenació general del sector de la contractació privada en aquells territoris autonòmics que tinguin legislació pròpia. Amb aquesta sentència el Tribunal Constitucional pretén garantir que els principis que han de regir les obligacions contractuals tinguin un denominador comú a tot el territori nacional.

La sentència anul·la i declara la inconstitucionalitat de la majoria del seu articulat, posant èmfasi en els contractes d’arrendament anteriors a la publicació de la norma. Respecte d’aquest punt, cal precisar que no afectarà les situacions jurídiques consolidades, ja que el principi de seguretat jurídica consagrat a l’art. 9.3 CE i la necessitat d’atendre finalment legítim de procurar l’estabilitat en les relacions contractuals preexistents limita els efectes de la sentència, de manera que la inconstitucionalitat i nul·litat dels preceptes de la llei analitzada només tindrà efectes pro futur, mantenint-se en els seus termes els contractes d’arrendament d’habitatges subscrits amb anterioritat al moment de la resolució.

Ara bé, en relació als contractes d’arrendament que es formalitzin a partir de l’endemà de la publicació de la norma, amb aquesta decisió del Tribunal Constitucional, tornem a la situació prèvia a l’aprovació de la Llei 11/2020.

Per tant, les rendes dels arrendaments d’habitatge tornaran a ser pactades per les parts, sense cap limitació, però amb l’excepció que amb caràcter previ s’informi de l’índex de referència de preus de lloguer de l’habitatge a la publicitat, les ofertes i als contractes d’arrendament que se subscriguin.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.