Si vull llogar un pis, quant s’emporta Hisenda?

Tant si és la primera vegada que poses un habitatge en lloguer, com si ja els ho has fet en ocasions anteriors, ens poden sorgir dubtes fiscals de cara a declarar el lloguer davant Hisenda. Quin tipus de gravàmens afecten als habitatges de lloguer?, hi ha deduccions o avantatges fiscals per posar un pis de lloguer? En aquesta entrada t’ajudem a resoldre totes les teves preguntes.

COM DECLARAR UN HABITATGE DE LLOGUER

De cara a realitzar la declaració de la renda i incloure un habitatge de lloguer , hem de diferenciar entre diverses modalitats d’arrendaments. Podem distingir fins a tres casos concrets de lloguer: aquells habitatges que estan destinades a l’ús com a habitatge habitual, els denominats lloguers per temporada i en últim lloc, els coneguts com lloguers turístics. En aquest últim cas, en funció d’on es trobi ubicat l’immoble en arrendament, pot estar subjecte a taxes autonòmiques concretes, i és que al no ser el turisme una competència estatal, aquest no està recollit per la Llei d’Arrendaments Urbans, per la qual que es regeix per les normatives de les comunitats autònomes.

En aquesta entrada, centrarem la nostra atenció en els lloguers d’immobles destinats a ús d’habitatge habitual, són els més majoritaris i es troben regulats per la Llei d’Arrendaments Urbans. En aquest cas concret, els propietaris d’habitatges de lloguer estan obligats a declarar els ingressos percebuts per l’arrendament, ja sigui un sol propietari o diversos, a través del IRPF. En la declaració de la renda s’ha d’incloure el lloguer d’un habitatge de la mateixa manera que es declaren els ingressos per rendiments de treball o pensió i els propietaris estan obligats a declarar fins i tot si l’arrendatari, és a dir, l’inquilí, no realitza el pagament del lloguer, tot i que la llei preveu per a aquests casos la deducció com “Saldo dubtós” sempre que es compleixi que entre la primera reclamació de cobrament i el final de l’any hagin transcorregut al menys tres mesos.

Però què ingressos concrets del lloguer s’han d’incloure en la declaració de la renda? Els propietaris amb habitatges de lloguer destinades a l’ús d’habitatge habitual hauran de declarar davant Hisenda tots els ingressos percebuts durant l’arrendament i que són:

 • Les rendes de lloguer i quantitats assimilades
 • L’import corresponent als béns cedits amb l’immoble, com pot ser el mobiliari. 
 • Les repercussions de qualsevol tipus que com a propietari facis a l’inquilí tant per obres, serveis, tributs, etc.

REDUCCIÓ DEL 60% EN HABITATGE DE LLOGUER PER A ÚS D’HABITATGE HABITUAL

D’altra banda, a l’hora de calcular quant cal pagar a hisenda pel lloguer d’un habitatge cal tenir en compte que hi ha certes deduccions que es poden aplicar i que són:

 • Interessos i despeses de finançament dels capitals invertits en l’adquisició i millora de l’habitatge (interessos de la hipoteca).
 • Interessos i despeses de finançament dels estris cedits amb l’habitatge (si vas finançar els mobles o els electrodomèstics, es podrà incloure la part destinada al pagament dels interessos).
 • Despeses de conservació i reparació de l’immoble (pintura, arranjament d’instal·lacions …).
 • Impostos i taxes que recaiguin sobre l’immoble (IBI, Taxa d’escombraries …).
 • Saldos de dubtós cobrament, sempre que aquesta circumstància quedi degudament justificada
 • Quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals: Despeses d’administració, vigilància, porteria, quotes de la comunitat de propietaris i altres serveis relacionats amb l’habitatge.
 • Despeses per formalitzar el lloguer o per defensa jurídica.
 • Primes de contractes d’assegurances.
 • Despeses de serveis i subministraments, sempre que els pagui la propietat i no l’inquilí.
 • Despeses d’amortització de l’immoble. Despeses d’amortització de béns que poden ser utilitzats més d’un any i que són cedits amb l’habitatge (mobles, electrodomèstics …)

Un cop obtinguda la diferència entre ingressos percebuts pel lloguer i despeses vinculades a aquest, sempre que l’habitatge estigui en lloguer com a residència habitual i el resultat sigui positiu, el propietari podrà aplicar, per norma general, una reducció del 60% pel que, a la pràctica, només es tributa pel 40% restant.

Volem recordar-vos que Lloguer Segur posa a disposició de tots els seus clients les dades fiscals necessàries per realitzar la declaració de la renda, accedint a través del àrea privada de client, podràs consultar-los i descarregar-los.

Si tens dubtes sobre com declarar el teu habitatge de lloguer o sobre els impostos associats a l’arrendament d’habitatges pregunta’ns! El nostre equip t’ajudarà.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − eight =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.