Com es paga el lloguer d’una casa?

El pagament del lloguer genera molts dubtes tant a propietaris com a inquilins. Quina és la forma correcta de realitzar-lo?, s’ha de fer a finals o a principis de mes?, necessito un justificant d’ingrés? Resolem aquestes i altres preguntes en aquesta entrada especial de Lloguer Segur.

Dubtes resolts sobre el pagament del lloguer d’un habitatge

La renda és un concepte recollit per la Llei d’Arrendaments Urbans. Si consultem el seu article 17, sobre la determinació de la renda, molts dels dubtes que ens genera sobre com es paga el lloguer d’un habitatge quedaran resolts.

Quan es realitza el pagament?

La llei que regeix els lloguers permet que les parts (això és propietari i inquilí) pactin quan efectuar el pagament del lloguer. El més habitual, és que aquest es realitzi de manera mensual, però, podem trobar acords en què es realitza de manera setmanal, quinzenal, bimensual, en els primers dies de la setmana….

Article 17.2 Llei d’Arrendaments Urbans

“Llevat de pacte en contra, el pagament de la renda serà mensual i s’ha d’efectuar en els set primers dies del mes. En cap cas podrà l’arrendador exigir el pagament anticipat de més d’una mensualitat de renda “

Com comentàvem, per estipular una altra forma de pagament que no sigui mensual, aquest ha d’anar prèviament acordat per les parts i ha de quedar constància en el contracte d’arrendament, sent el comú que el lloguer es pagui de manera mensual i en els primers dies del mes, però, aquest últim punt, també s’acull al fet que no hi hagi cap clàusula en la qual s’acordi que la renda s’aboni en els últims dies de mes o abans de el dia set tal com indica la llei.

On i com pagar el lloguer?

En els temps que corren la majoria dels lloguers es paguen a través de transferència bancària al compte de l’arrendador, però encara hi ha casos en què l’abonament es realitza en metàl·lic. Amb relació a aquest punt la llei ens indica el següent “El pagament s’efectuarà en el lloc i pel procediment que acorden les parts o, si no, en metàl·lic i a l’habitatge arrendat” art. 17. 3 llei d’Arrendaments Urbans.

Si en el teu contracte de lloguer es fixa un pagament per transferència bancària, el justificant de cobrament d’aquesta serà el que s’emet a través de l’entitat bancària, per contra, si realitzes el pagament de manera metàl·lica “L’arrendador queda obligat a lliurar a l’arrendatari rebut del pagament, llevat que s’hagi pactat que aquest es faci mitjançant procediments que acreditin l’efectiu compliment de l’obligació de pagament per l’arrendatari “ art. 17.4

¿Es pot pactar amb la propietat la paralització del pagament de la renda si l’inquilí fa reformes a l’habitatge?

Sí, però aquest acord sempre ha de quedar recollit en el contracte de lloguer, en cas contrari, no serà possible.

Llei d’Arrendaments Urbans. article 17.5

“En els contractes d’arrendament es pot acordar lliurement per les parts que, durant un termini determinat, l’obligació del pagament de la renda pugui reemplaçar-se total o parcialment pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condicions pactades. A l’acabar l’arrendament, l’arrendatari no podrà demanar en cap cas compensació addicional pel cost de les obres realitzades a l’immoble. L’incompliment per part de l’arrendatari de la realització de les obres en els termes i condicions pactades podrà ser causa de resolució de contracte d’arrendament i és aplicable el que disposa l’apartat 2 de l’article 23 “

Encara tens dubtes sobre com es paga el lloguer ? Pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris t’ajuden a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 17 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.