Contracte de lloguer: en que m’he de fixar abans de signar-ho?

El moment més desitjat per a propietaris i llogaters és quan es va a formalitzar el contracte de lloguer d’un habitatge. Per un, és la consecució de l’arrendament i per l’arrendatari, la tan esperada entrada en la seva nova casa. No obstant això, abans de signar qualsevol contracte, haurem de tenir cura i atenció al contingut i a totes les condicions del lloguer.

CLÀUSULES A LES QUE CAL PRESTAR ATENCIÓ AL SIGNAR UN CONTRACTE DE LLOGUER

DURADA I RENDA

Al veure per primera vegada un contracte de lloguer, potser et trobis amb molts conceptes que no coneixes. El primer punt que has de consultar és la durada del contracte, és a dir, el temps pactat per les parts de permanència en l’habitatge. Amb l’entrada en vigor de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), que va ser aprovada l’1 de març de 2019, a través del reial decret llei 7/2019 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, els contractes de lloguer tenen una durada de cinc anys amb la possibilitat d’aplicar una pròrroga tàcita de tres anys. Si llegeixes amb deteniment el contracte de lloguer, podràs trobar a les primeres pàgines, la durada de la teva lloguer.

D’altra banda, altres dels punts importants a consultar és el de la renda. Tot bon contracte de lloguer deu tenir reflectit el preu de la renda, així com els dies per a l’abonament per part de l’arrendatari i la forma de realitzar el pagament (domiciliació o en efectiu)

SUBMINISTRAMENTS, IMPOSTOS I COMUNITAT

Per norma general, l’inquilí a més de la responsabilitat de pagar puntualment la renda del lloguer és l’encarregat de el pagament dels subministraments de l’habitatge, així com de la taxa d’escombraries i l’ITP (impost de Transmissions Patrimonials)

Tal com assenyala la (LAU):

“Les despeses per serveis de què disposa la finca arrendada que s’individualitzen mitjançant aparells comptadors seran en tot cas de compte de l’arrendatari”

D’altra banda, el propietari és el responsable de l’abonament dels impostos que recaiguin sobre l’immoble com l’IBI, la comunitat de propietaris i l’alta dels subministraments.

Tot això, llevat que, en el contracte de lloguer, ambdues parts (propietari i inquilí) pactin el contrari.

ARRANJAMENTS I REPARACIONS

Les reparacions en un habitatge de lloguer és un altre dels punts importants que haurem de prestar atenció. La legislació vigent indica que “L’arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan el deteriorament la reparació es tracti sigui imputable a l’arrendatari “és a dir, el propietari ha de reparar tot el que suposi un problema per a l’habitabilitat de l’habitatge, llevat que això sigui a causa d’un mal ús de l’inquilí.

Per la seva banda, el llogater és l’encarregat de les petites reparacions provocades per l’ús habitual i desgast de l’habitatge.

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Malgrat el que comentem en l’apartat “durada del contracte” l’inquilí podrà desistir de la mateixa una vegada que hagin transcorregut al menys sis mesos des de la formalització. Això sí, és important prestar atenció a aquesta clàusula en el contracte de lloguer, ja que pot especificar que en el cas que es produeixi aquest fet, l’inquilí hagi de indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir.

Un punt important a l’hora de desistir del contracte de lloguer és l’avís per part de l’inquilí en temps i forma, per tant, sempre ha de comunicar al propietari la seva intenció de no continuar amb el contracte de lloguer en vigor, amb trenta dies d’antelació .

ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA

Llevat que per contracte es pacti el contrari, la rendes s’actualitzaran anualment a través de l’índex de referència que propietari i llogater acordin. No oblidis consultar aquest apartat, i sobretot informar-te de l’índex actualitzador. Aquest punt és important, perquè moltes vegades no es presta atenció i quan arriba el moment d’actualitzar la renda, no sabem de què es tracta, com fer-ho o en quin moment s’ha de realitzar.

FIANÇA

En tot contracte de lloguer deu venir especificat l’import de la finança legal que l’inquilí s’encarrega d’abonar, així com el de les garanties addicionals, en el cas que hi hagués, que s’hagin pactat i abonat. D’altra banda, la fiança, a l’igual que les rendes, també pot experimentar actualitzacions, per tant, no deixis de prestar atenció al que estigui per escrit en el contracte de lloguer.

INVENTARI

Per completar un bon contracte de lloguer, cal que aquest contingui un inventari el més ampli possible, on quedi per escrit i fotografiat, tot el que la propietat de l’immoble deixa, així com l’estat. L’inventari sol formar part del contracte de lloguer com annex, i ha d’anar signat tant per propietari, com inquilí, d’aquesta manera queda constància que les dues parts estan conformes amb el que s’especifica.

Aquests són alguns aspectes claus i importants que no pots deixar de consultar abans de signar un contracte de lloguer, si et sorgeix algun dubte l’equip de Lloguer Segur estarem encantats de resoldre-la. Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + eleven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.