Contracte de lloguer: Tot el que has de saber sobre la durada

Un dels dubtes més freqüents quan lloguem un habitatge és la durada del lloguerPer quant de temps es signa un contracte? Quan es pot rescindir? Com es prorroga? El nostre equip d’assessors immobiliaris dóna resposta a tots els dubtes, no us ho perdeu!

Dubtes resolts sobre la durada del contracte de lloguer

Quan formalitzem un contracte de lloguer per llogar un habitatge, el temps de durada està determinat pel que estipula a la Llei d’Arrendaments Urbans i la seva darrera modificació, el Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Estate agent are presenting home loan and giving house to client after discussing and signing agreement contract with approved application form, Home Insurance and Real estate investment concept.

Quant dura un contracte de lloguer?

Segons el que recull la normativa vigent, els contractes d’arrendament  que es signen actualment tenen una durada mínima de cinc anys (5)  en cas que l’arrendador sigui una persona física i de set anys (7), si es tracta d’una persona jurídica .

Per la seva banda, assolit el  temps màxim de lloguer, es pot exercir el dret a una pròrroga tàcita, és a dir, una renovació automàtica del contracte original i les condicions i que serà de tres anys (3), llevat que les parts (propietari i llogater) manifestin el seu desig de no renovar el lloguer.

Si no es vol renovar un contracte de lloguer, cal avisar?

Així és, quan no es vol  renovar un contracte de lloguer  cal notificar-ho:

  • En el cas de la propietat ho haurà de notificar al seu llogater amb quatre mesos (4) d’antelació.
  • Els llogaters han de notificar el desig de no renovar amb dos mesos (2) d’antelació.

L’ideal i més recomanable és notifiqui el desig de no renovació de manera formal a través de burofax.

Quan es pot rescindir el contracte de lloguer?

L’arrendatari pot  desistir del contracte de lloguer  quan hagin transcorregut almenys sis mesos (6) de la signatura d’aquest, però ha d’avisar amb almenys un mes d’antelació. Per la seva banda, la norma recull que en el cas de desistiment l’inquilí haurà d’indemnitzar la propietat sempre que aquest punt quedi recollit al contracte de lloguer.

El propietari pot reclamar l’habitatge?

Sí, podreu reclamar-lo, però amb l’excepció que es tracti d’una  persona física, que almenys hagi transcorregut  un any (1) des de la celebració del contracte i que l’immoble es destini per a ús de si mateix, de familiars de primer grau de consanguinitat, per adopció o per al cònjuge en cas de separació o divorci.

Article 9. Llei d’arrendaments urbans.

“3. Una vegada transcorregut el primer any de durada del contracte i sempre que l’arrendador sigui persona física, no és procedent la pròrroga obligatòria del contracte quan, en el moment de la seva celebració, s’hi hagués fet constar, de forma expressa, la necessitat per al arrendador d’ocupar l’habitatge arrendat abans del transcurs de cinc anys per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

Per exercir aquesta potestat de recuperar l’habitatge, l’arrendador ha de comunicar a l’arrendatari que té necessitat de l’habitatge arrendat, especificant la causa o causes entre les previstes al paràgraf anterior, almenys amb dos mesos d’antelació a la data en què la habitatge es necessitarà i l’arrendatari estarà obligat a lliurar la finca arrendada en aquest termini si les parts no arriben a un acord diferent.”

Fiances i garanties

Al contracte de lloguer s’estableix una fiança que per llei és  equivalent a la renda d’una mensualitat. A més, ambdues parts podran pactar altres garanties com són avals, hipoteques, assegurances o altres que creguin convenients. Aquestes garanties les poden sol·licitar tant l’arrendador com l’arrendatari (per tal que compleixi el que estableix el contracte de lloguer).

L’arrendador ha de donar la fiança a la institució oficial que correspongui fins a l’extinció del contracte. Quan el contracte es finalitzi la institució el retorna a les parts.

Incompliment del contracte

Quan les obligacions de l’arrendatari no es compleixen, sorgeix el que es coneix com a incompliment de contracte d’arrendament, cosa que dóna dret a l’arrendador a dissoldre el contracte. Aquests casos poden ser:

  • Danys causats a l’habitatge.
  • Realitzar obres no comunicades ni consentides per l’arrendador.
  • Manca de pagament de la renda, fiança o altres.
  • Realitzar un subarrendament a una altra persona.
  • Provocar activitats molestes, perilloses, il·lícites o altres que alterin la convivència.

Casos d’incompliment i resolució de contracte per l’arrendador:

  • No fer les reparacions pertinents i necessàries que es requereixin.
  • Provocar qualsevol tipus de molèsties als arrendats.
  • No complir amb alguna de les obligacions descrites al contracte.
Sales manager filing keys to customer after signing rental lease contract of sale purchase agreement, concerning mortgage loan offer for and house insurance.

Lloguer Segur i legal

Els  contractes de lloguer  requereixen coneixements sobre la normativa i el sector, per això és imprescindible comptar amb l’ assessorament professional d’experts immobiliaris. A Lloguer Segur, la nostra àrea jurídica especialitzada en arrendaments urbans s’encarrega de la redacció del contracte i que aquest sigui complet i conforme a allò estipulat a la llei.

Si vols gaudir d’un Lloguer Segur, només ens has de contactar. Gaudeix de les màximes garanties i protecció legal al teu lloguer .

Té dubtes sobre quant dura un contracte de lloguer? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.