Declaració de la Renda 2017: Deduccions i reduccions per propietario

Ja fa uns dies des del 4 d’abril, el primer dia en què era possible presentar declaracions de la renda corresponents a la campanya de 2018. Per això, a Lloguer Segur hem elaborat aquesta guia perquè, tant si ets inquilí com si ets propietari d’una habitatge de lloguer, sàpigues quines deduccions pots aplicar-te.

En el cas dels arrendataris, només podreu desgravar una quantitat pel lloguer aquells amb un contracte previ a l’1 de gener de 2015. A causa de la reforma de llei duta a terme aquest any, els inquilins que hagin llogat una casa o pis amb posterioritat a aquesta data no podran fer-ho. Per als arrendadors els canvis han estat menors, encara que ja no podreu desgravar les mateixes quantitats que abans de la reforma.

Deduccions i reduccions per a propietaris

Els arrendadors o propietaris teniu l’opció de deduir quantitats per diferents elements relacionats amb el lloguer. En primer lloc, no haureu de pagar l’IVA, sempre que el lloguer estigui destinat a un habitatge habitual. Si que haureu de liquidar, en canvi, quan es tracti de l’arrendament d’un local o d’un pis destinat a una empresa.

En segon lloc, podeu desgravar tot un seguit de despeses ocasionades per l’habitatge, entre elles, els interessos i les despeses de finançament del capital invertit en la compra de la propietat o en les reformes de millora, els interessos i despeses de finançament dels béns cedits amb el pis (mobles, electrodomèstics …) i els següents impostos i taxes sobre l’immoble: l’IBI, les taxes de neteja, recollida d’escombraries, enllumenat, gual i despeses de comunitat.

També estan subjectes a deducció les despeses de conservació i reparació, de serveis i subministraments (sempre que els pagui el propietari), d’administració, porteria i altres serveis relacionats amb la comunitat i de les primes d’assegurança de l’habitatge, així com els costos de defensa jurídica relacionats amb l’immoble.

Cal destacar que la quantia de les deduccions aplicades pels interessos i despeses del capital invertit en la compra o la millora de l’habitatge, així com pels de la seva reparació i conservació, tenen un límit: l’import no podrà excedir el dels rendiments íntegres obtinguts. L’excés, això sí, es pot deduir en els quatre anys següents.

Finalment, com a propietari pots aplicar una reducció de caràcter general del 60% sobre la renda que hagis obtingut pel lloguer. El percentatge es redueix al 30% per als rendiments irregulars, és a dir, aquells generats en un període superior a dos anys o els que han estat obtinguts de manera puntual o no contínua dins d’un únic període impositiu, com les indemnitzacions percebudes per desperfectes en l’immoble.

Deduccions i reduccions per inquilins

Els inquilins que, com hem esmentat abans, compteu amb contractes de lloguer anteriors a l’1 de gener de 2015, podeu gaudir d’una deducció estatal per habitatge habitual del 10,05% de les quantitats aportades en concepte de lloguer, sempre que la vostra base imposable sigui inferior als 24.020 euros. La base màxima de la deducció és de 9.040 euros.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × three =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.