Es pot llogar un pis en usdefruit?

La majoria de nosaltres hem sentit a parlar en algun moment d’usdefruit i sabem que té a veure amb la propietat i l’ús d’un habitatge, però entenem realment de què es tracta i quines són les seves peculiaritats? En aquest article aclarim aquest concepte.

L’ usdefruit és un dret real d’ús i gaudi d’un bé aliè del qual no s’és propietari i del qual no se’n pot modificar la forma o la substància, a excepció del que autoritza la llei o el títol de constitució i les singularitats del qual es marquen al Codi Civil.

Per entendre millor l’usdefruit, convé conèixer altres conceptes relacionats:

 • Ple domini: en aquest cas, es tracta del dret a gaudir d’un bé del qual SÍ és propietari al 100%.
 • Nua propietat: és el dret del nu propietari a ser amo d’un bé sense gaudir-ne. Seria el contrari a l’usdefruit. Així, el nu propietari és el titular de l’habitatge, i encara que no pot fer-lo servir ni gaudir-lo sí que pot decidir pel que fa a la seva venda o millores.
 • Plena propietat: en aquest cas, usdefruit i nua propietat conflueixen en la mateixa persona.
 • Donació amb usdefruit vitalici: és la transmissió gratuïta d’un bé i el donant es reserva per a si l’ús i el gaudi del que s’ha donat mentre visqui.

L’usdefruit és per sempre?

Aquest punt és important tenir-ho en compte: llevat que hi hagi un contracte o acord que l’impugni, l’usdefruit té caràcter vitalici.

Això no obstant, l’article 153 del Codi civil té en compte diversos supòsits per a la finalització de l’usdefruit d’un habitatge:

 • Expiació del termini pactat.
 • Compliment de la condició resolutòria consignada al títol constitutiu.
 • Defunció de l’usufructuari.
 • Coincidència d’usdefruit i nua propietat.
 • Renúncia expressa de l’usufructuari.
 • Pèrdua total per destrucció o inhabilitació del bé o cosa objecte de l’usdefruit.
 • Prescripció.
 • Resolució del dret del constituent.

Pel que fa a la possibilitat de llogar un habitatge en usdefruit, la resposta és que sí, es pot. En aquest cas, l’usufructuari serà qui pugui gaudir de l’habitatge i també l’únic autoritzat per signar un contracte de lloguer. Així mateix, ha de mantenir l’habitatge en les condicions òptimes per ser habitat pels llogaters.

En qualsevol cas, el millor si decideixes llogar un habitatge del qual ets propietari o usufructuari és comptar amb una empresa que s’encarregui de totes les gestions i de l’assessorament perquè no t’hagis de preocupar de res. Des de Lloguer Segur estarem encantats d’ajudar-te. Contacta’ns a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.