Què passa quan acaba el contracte de lloguer?

Per a la majoria dels propietaris i llogaters, quan arriba el moment de la finalització del contracte de lloguer, sorgeixen centenars de dubtes, es pot renovar? I en cas de ser així per quant de temps? I si no vull renovar el contracte de lloguer, com comunicar la rescissió? A continuació, resolem aquests i molts més dubtes sobre què passa quan acaba el contracte de lloguer.

RENOVACIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER

S’acosta la data de finalització del contracte de lloguer i les dues parts voleu renovar-lo i ara què? Fàcil, en primer lloc, toca comprovar amb quina data vas signar el contracte, ja que segons quan vau arribar a un acord, s’aplicarà una legislació o una altra:

 •  Si el teu contracte és anterior a la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans de 5 de juny de 2013 la durada és de 5 anys més 3 de pròrroga tàcita.
 • Per a contractes posteriors a la reforma de l’any 2013, la durada és de 3 anys més 1 any de pròrroga tàcita.
 • Si vas signar durant la vigència del Reial Decret del 18/12/2018 i que tot just va durar un mes, el teu contracte té una durada de 5 anys, amb una pròrroga tàcita de 3 anys i en el cas d’empreses, la durada del contracte és de 7 anys més 3 de pròrroga.
 • Per a aquelles persones que van signar el seu contracte entre el 30 de gener del 2019 fins al 5 de març del 2019  la durada del contracte és de 3 anys més 1 de pròrroga.
 • Finalment, tots aquells contractes signats amb la nova legislació, és a dir, a partir del 5 de març del 2019  tenen una durada de 5 anys més 3 de pròrroga. En cas d’empresa 7 anys i pròrrogues de 3.

Un cop comprovat quan vau signar el contracte de lloguer i per quina legislació es basa, toca determinar si les parts esteu d’acord a renovar i com. És molt important que conegueu que, quan es produeix una  renovació d’un contracte de lloguer, es poden canviar les condicions pactades al contracte d’origen, per exemple, la renda. Recordeu que, si s’aplica qualsevol canvi sobre el contracte d’origen, aquest ha de quedar escrit en un annex signat per ambdues parts.

Si cap de les dues parts (propietari i llogater) comuniqueu res abans de la  finalització del contracte de lloguer, aquest es renova automàticament, amb les mateixes condicions pactades, per una anualitat més, i així fins a complir el límit de renovacions permeses segons la legislació vigent al teu contracte de lloguer.

RESCISIONS DE CONTRACTE DE LLOGUER

Per a aquells casos en què es vol rescindir el contracte de lloguer  abans d’assolir la data de finalització pactada, és molt important saber que:  “L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que quedi per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització”  Article 11 de la Llei d’arrendaments urbans .

D’altra banda, el temps necessari i obligatori de comunicació per rescindir un contracte d’arrendament també varia segons la data en què es va signar el contracte.

 • Contractes signats amb la reforma de la Llei de juny de 2013:
 • Inquilins: Heu de donar un  preavís de 30 dies  d’antelació a la propietat de l’immoble.
 • Propietaris: Només podran rescindir el contracte si, una vegada transcorregut el primer any de durada d’aquest, l’arrendador comunica a l’arrendatari que té necessitat de l’habitatge arrendat per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. La comunicació s’ha de fer a l’inquilí almenys amb  dos mesos d’antelació  a la data en què l’habitatge s’hagi de necessitar.
 • Contractes signats durant el Reial Decret del 18/12/2018 i amb durada fins al 30 de gener de 2019:
  • Propietaris: Només podrà rescindir en cas que ho necessiti per a si mateix o per a familiar directe o per sentència. Haurà de comunicar al llogater amb almenys  quatre mesos d’antelació  el desig de rescindir el contracte.
  • Inquilins: L’inquilí haurà d’informar l’arrendador amb  dos mesos d’antelació  el desig de rescindir el contracte de lloguer.
 • Contractes signats entre 30 de gener de 2019 fins al 5 de març de 2019:
  • Per a aquests casos llogaters i propietaris poden rescindir el contracte de lloguer en les mateixes condicions que els contractes signats amb la reforma del 2013.
 • Contractes signats amb el Reial Decret del 5 de març de 2019:
  • Per a aquelles persones que hagin signat el seu contracte a partir del març del 2019, podran rescindir el lloguer en les mateixes condicions que els contractes signem entre el 12/12/2019 i el 30/01/2019, això és els propietaris hauran de donar un  preavís de 4 mesos  d’antelació i els llogaters de  2 mesos d’antelació.

Finalització del contracte

Si en concloure el contracte de lloguer cap de les parts està interessada a renovar, només queda tornar la fiança i els dipòsits de garantia (en cas que n’hi hagi) una vegada s’ha comprovat l’estat de l’habitatge. per fer-ho, cal fer un document de lliurament de claus.

Abans de deixar l’immoble, l’inquilí haurà de treure totes les seves pertinences, així com sanejar-lo i tornar-lo en les mateixes condicions en què se li va lliurar el propietari a l’inici del lloguer. En cas de desperfectes, impagaments en renda o subministraments, la propietat pot  descomptar de la fiança  la quantitat equivalent o la seva totalitat.

És important fer un document de finalització de contracte entre propietari i llogater, ja que a més de concretar la fi del lloguer també és important assegurar-se que s’han acatat les obligacions en finalitzar el contracte.

Hi ha models per finalitzar l’arrendament: un “acord de terminació amb retenció de la fiança” i un “acord de terminació amb liquidació”. Signar un d’aquests models reporta avantatges per a les dues parts, però sempre cal demanar l’assessorament d’un professional del dret immobiliari. Aquests professionals s’encarreguen de la redacció d’aquest document ja que, igual que no tots els contractes de lloguer són iguals, el model de rescissió no és necessàriament el mateix per a tothom i també assessoraran les parts sobre la importància d’aquesta signatura.

MOTIUS LEGALS PER SOL·LICITAR EL FINAL DEL CONTRACTE DE LLOGUER

Si la part que vol finalitzar el contracte és l’arrendador, la intenció ha de ser justificada per la necessitat d’ocupar l’habitatge o el local, per l’incompliment per part de l’inquilí de les condicions estipulades o simplement per la finalització del període pactat.

Si es compleixen els terminis de comunicació establerts per ambdues parts i les raons del propietari són les indicades, el contracte es resoldrà i no hi haurà lloc a indemnitzacions o multes.

Tens algun dubte sobre què passa quan finalitza un contracte de lloguer ?

Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 12 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.