10 preguntes d’un propietari sobre el lloguer de pisos

 

Molts són els dubtes d’un propietari a l’hora de llogar el seu pis. Us resolem les 10 preguntes més habituals que es fa un arrendador a l’hora de llogar el seu immoble com a habitatge:

1. Com i quant puc desgravar en la declaració de la renda en llogar un pis?

Els requisits perquè un propietari pugui tenir una reducció del 100% en la renda (en lloc del 60% general) són els següents: (Article 23.2 Llei IRPF)

  • Que l’inquilí tingui una edat compresa entre els 18 i 30 anys
  • No superi activitats econòmiques superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
  • I que l’arrendador disposi d’un document signat pels inquilins que declarin que compleixen els requisits anteriors.

2. ¿Es pot fer un contracte de lloguer, per exemple, per 20 anys?

Per als contractes signats abans de l’entrada en la Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’Habitatges, en vigor des del 6 de juny de 2013, la durada del contracte d’arrendament d’habitatge és la que lliurement pactin les parts, segons exposa la Llei d’Arrendaments urbans en el seu article 9, que estableix el període mínim de 5 anys a favor de l’arrendatari. Es prohibeixen els indefinits, sense que hi hagi un límit fixat en la Llei, però hi ha una limitació, els contractes en què no s’indiqui termini s’entenen celebrats per 1 any.

Per als contractes posteriors a la reforma del 6 de juny de 2013 la durada de l’arrendament serà lliurement pactada per les parts. Si aquesta és inferior a tres anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament arribi a una durada mínima de tres anys, llevat que l’arrendatari manifesti a l’arrendador, amb trenta dies d’antelació com a mínim a la data d’acabament del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo.

3. És possible substituir les últimes rendes per l’import de la fiança?

La fiança no pot servir de pretext per no pagar la renda ni tampoc la seva compensació amb les rendes degudes. Cal tenir en compte l’especial naturalesa de la fiança, regulada en l’art. 36 LAU, que té una finalitat específica, com és la de garantir els possibles danys que l’arrendatària hagi pogut causar en la casa arrendada a excedir en el seu ús normal.

4. Quins són els passos a seguir per llogar un segon habitatge?

Si ets propietari d’un segon habitatge, no residència habitual, pot ser perfectament objecte d’un contracte d’arrendament, sent els passos a seguir que anunciïs l’arrendament de l’habitatge, arribis a un acord amb el teu futur inquilí en relació a renda, període de durada, despeses, etc per després signar un contracte d’arrendament que ha de ser redactat conforme al que determina la Llei d’Arrendaments Urbans.

5. Pot un inquilí donar d’alta llum, gas i aigua al seu nom?

És aconsellable que l’immoble tingui donats d’alta els subministraments de llum, aigua i gas si n’hi ha. El mateix dia de la signatura del contracte d’arrendament, és quan s’han de fer els canvis de titularitat i domiciliació de cada un d’aquests subministraments. D’aquesta manera, durant la vigència del contracte d’arrendament, la responsabilitat del pagament dels mateixos serà sempre dels arrendataris.

6. ¿Si el meu habitatge té diversos propietaris podem llogar?

El contracte d’arrendament és un acte administratiu i no de disposició, de manera que en cas de copropietat sobre un habitatge pot signar el contracte com a part arrendadora qualsevol dels copropietaris, sempre que la seva durada no excedeixi de sis anys.

7. Si en l’habitatge que llogo faig el contracte amb un llogater i passat el temps viu al seu costat una altra persona, he de fer un contracte nou per incloure?

Si viu una altra persona en l’habitatge i vols que figuri com a arrendatari pot fer-se un annex al contracte, signat pel propietari i el nou ocupant, indicant que entra a formar part com a arrendatari juntament amb el del contracte originari, assumint els seus drets i obligacions, romanent el contracte vigent en tot el que s’ha pactat.

8. En el cas que l’inquilí “destrossi” la casa abans d’anar-se’n què passaria?

L’article 36.1 de la Llei d’Arrendaments urbans, disposa que quan se celebra el contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic.

L’obligació del dipòsit de la fiança, té com a objectiu el assegurar que l’inquilí deixi l’immoble en el mateix estat en què es trobava quan el va llogar, sense prejudici, de la depreciació del mateix per l’ús. La fiança cobreix els desperfectes o la manca de les petites reparacions a què el llogater hagi estat obligat.

D’acord amb l’esmentat, quan es produeixi el lliurament de claus, hauràs de comprovar els defectes existents en l’habitatge, i descomptar de la fiança l’import dels mateixos.

9. Què faig si l’inquilí em paga quan vol i no els primers dies del mes?

Si el seu contracte expressa que la renda s’ha d’abonar els primers dies del mes, i el seu inquilí no procedeix d’acord amb això, parlem d’un incompliment contractual. La regulació ve regulada en l’article 27 de la Llei d’Arrendament Urbans: “L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultants del contracte dóna dret a la part que hagués complert les seves a exigir el compliment de l’obligació o a promoure la resolució del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1124 del Codi Civil.”

10. On he de dipositar la fiança?

Segons a la comunitat autònoma en què vives, has dipositar la fiança en l’organisme competent que correspongui.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.