Quines són les despeses d’un pis tancat?

Tota casa comporta un desemborsament que pot oscil·lar entre els 2.000 a 2.400 euros anuals, això sense tenir en compte el cànon, les característiques de l’immoble o la Comunitat Autònoma en què es trobi, particularitats que poden fer incrementar la despesa .

Quines són les despeses fixes d’un pis tancat?

IBI (Impost de Béns Immobles)

El IBI es paga anualment al consistori i la seva quantia va en funció del valor cadastral de l’habitatge . Els ajuntaments poden gravar aquest impost, com a mínim amb un 0,4% per a béns de naturalesa urbana i un 0,3% per als de naturalesa rústica. Hi ha diferències entre els diversos municipis ja que l’increment del gravamen pot dependre de factors com el nombre d’habitants de l’immoble , la seva localització, any de construcció… És la despesa fixa més quantiosa.

Comunitat de propietaris

La comunitat de propietaris també és molt variable. Depenent del nombre de veïns, les zones comunes, serveis o derrames, ascendirà a major o menor quantia. Les quotes vindran marcades en els estatuts de la comunitat.

Mínims de subministraments

Aigua, llum o gas, encara que no es facin servir tenen una taxa mínima que cal pagar mensualment si volem seguir tenint-los d’alta, l’any només en consum mínim podem desemborsar 600 euros.

Despeses variables d’un pis

Assegurança de la llar

Encara que no és obligatori tenir-lo és recomanable, ja se sap, per si de cas… perquè si no et tocaria pagar de la teva butxaca els desperfectes que puguin ocórrer en immobles contigus o els que li puguin generar lladres o actes violents. Depenent del que vulguem assegurar de la casa (contingut / continent) i de la companyia que contractem la despesa variarà.

Hipoteca

Si el teu pis té hipoteca les despeses del teu habitatge buit poden augmentar el desemborsament fins a 5.500 euros, només tenint en compte els interessos bancaris, imagineu-vos si computéssim la hipoteca mensual.

Cànon parafiscal

Encara que de moment segueix sent una proposta, la seva aprovació suposaria gairebé el pagament d’un altre IBI. El preu del cànon aniria en funció del valor escripturat de l’habitatge, d’aquesta manera, si tens la casa buida, t’és impossible de vendre i no la poses en lloguer, aniria creixent anualment un 10%.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two − 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.