Poden reclamar-me l’impagament d’uns subministraments?

Pablo ens formula la següent qüestió sobre si el propietari ha de fer-se càrrec dels impagaments que deixi un llogater. Us deixem la resposta :

<< Hola, el meu problema és, que el meu inquilí m’ha deixat impagats els rebuts d’aigua (el contracte estava al seu nom) d’uns mesos, per la qual cosa el subministrament li va ser tallat, després de deixar el pis, he anat a donar-me d’alta en el subministrament amb el meu nom i em reclamen el deute d’aquest inquilí, Poden reclamar aquest deute si el contracte està a nom de l’inquilí?, sé que els propietaris som responsables subsidiaris però el contracte estava al seu nom. >>

En relació a un habitatge arrendat, i pel que fa als subministraments, hi ha dues possibilitats :

El contracte de subministrament roman a nom del propietari i es canvia la domiciliació bancària per al cobrament dels rebuts en el compte del llogater: en cas d’extinció de l’arrendament i deute pendent pot exigir al titular del contracte (propietària) l’import del deute sense perjudici de la seva facultat de reclamar, fins i tot judicialment, a l’inquilí .

Canvi de titularitat a nom de l’inquilí: en aquest cas el responsable del pagament és l’arrendatari , i en cas d’extinció del contracte amb deute pendent el propietari no respon de la mateixa, ni solidària ni subsidiàriament, sense perjudici que la companyia subministradora li pugui exigir el cost del nou alta. Això es deu al fet que l’obligació de pagament correspon al titular del contracte i no a un tercer.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.