Puc rescindir el contracte de lloguer anticipadament?

<< Porto vivint un any i mig en un pis de lloguer i desitjo rescindir el contracte. He de indemnitzar el propietari pels 6 mesos que queden fins a finalitzar l’any? Tinc entès que el contracte es va prorrogant per anys complets i el dubte que em sorgeix és si puc rescindir el contracte a la meitat de l’any en curs i sense penalització.>>

Per rescindir anticipadament el contracte, l’article 27.1 de la LAU, estableix el següent : “L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultants del contracte dóna dret a la part que hagués complert les seves a exigir el compliment de l’obligació a promoure la resolució del contracte d’acord amb el que disposa l’ article 1124 del Codi Civil”. Per tant, el perjudicat, en aquest cas el propietari, podrà escollir entre exigir el compliment o la resolució de l’obligació, amb el rescabalament de danys i abonament d’interessos en tots dos casos; en quant a la quantitat a satisfer en concepte d’indemnització, llevat que en el seu contracte d’arrendament s’estipuli expressament aquesta quantitat, no hi ha cap norma que estableixi la quantitat exacta a satisfer; la jurisprudència sol condemnar al pagament de les rendes que es deguin fins a la finalització del termini de durada; però, també es té en compte el fet que l’arrendador hagi concertat un arrendament posterior abans de l’arribada del terme pactat en el primer contracte, ja que en aquest cas, únicament s’abonarien les rendes que s’haurien d’haver meritat fins al moment en que es va celebrar el nou contracte, ja que d’una altra manera estaríem parlant d’un enriquiment injust. En qualsevol cas vostè ha d’avisar amb un mes d’antelació; d’altra banda, segons el que disposa el seu contracte, vostè podria perdre la fiança per incompliment de contracte; en aquest cas, aquesta pèrdua podria servir per compensar la indemnització per incompliment del contracte.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 6 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.