Clàusules nul·les en un contracte de lloguer, què són?

En el moment de formalitzar un contracte de lloguer, si aquest no està elaborat per un jurista especialista en arrendaments urbans, pots trobar-te aspectes i clàusules nul·les. Aquestes són clàusules contràries al que indica la llei, que per tant no són vàlides. Analitzem com ha de ser un contracte de lloguer d’acord amb la llei i aquelles clàusules que no són aptes. Alerta!

Què són les clàusules nul·les en un contracte de lloguer?

De vegades a l’hora de formalitzar un lloguer molts particulars opten per l’opció de descarregar un esborrany o contracte tipus d’internet sense prèviament tenir les suficients garanties que compleix amb la legalitat i, per tant, que tot el seu clausulat està d’acord amb el que indica la Llei d’Arrendaments Urbans. Aquest tipus de pràctiques, a més d’altres, com aquells particulars que volen incloure condicions pròpies alienes a la legislació fan de les mateixes nul·les o no vàlides.

Les clàusules nul·les més freqüents en els contractes d’arrendaments són les següents:

PERMANÈNCIA MÍNIMA D’UN ANY

Des de l’entrada en vigor de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans de 6 de juny de 2013, l’arrendatari, això és el llogater, pot desistir el contracte de lloguer, transcorreguts sis mesos des de la formalització del contracte. No obstant això, per a procedir a desistir del contracte, transcorreguts els sis primers mesos, haurà d’avisar a la propietat de l’immoble amb 30 dies d’antelació i, si per contracte estigués especificat i pactat haurà d’indemnitzar el propietari amb una quantitat equivalent a un mes de renda per cada any que falti per complir, o la part proporcional.

EL PROPIETARI POT ENTRAR A L’HABITATGE ARRENDAT

Una altra clàusula comú que ens podem trobar entre les mes repetides com nul·la és la que el propietari pot entrar en l’habitatge arrendat quan vulgui per comprovar l’estat de la mateixa o realitzar revisions de l’habitatge. Aquesta clàusula és completament nul·la i mentre l’habitatge està llogat, el propietari no pot entrar a la mateix, excepte consentiment de l’arrendatari, ja que vulneraria la inviolabilitat de domicili establerta en l’article 18.2 de la Constitució espanyola. Per tant, l’inquilí pot negar-se a que el propietari entri a la casa.

PAGAMENT DE DIVERSES RENDES PER AVANÇAT

No es podrà obligar per contracte al pagament per avançat de més d’una mensualitat de renda, tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans en el seu article 17.2

“Llevat de pacte en contra, el pagament de la renda serà mensual i s’ha d’efectuar en els set primers dies del mes. En cap cas podrà l’arrendador exigir el pagament anticipat de més d’una mensualitat de renda ”

SOL·LICITUD DE DIVERSES FIANCES

En aquest apartat no es deu confondre fiança i dipòsit de garantia o garanties addicionals. Pel que fa a la fiança, i tal i com índica l’esmentada LAU en el seu article 36.1

“A la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dues en l’arrendament per a ús diferent del de vivenda.”

Per tant, per al lloguer d’habitatges la fiança legal correspon a una mensualitat mentre que, en el lloguer de locals, oficines, naus o garatges, tot aquell diferent a l’ús d’habitatge correspon dues mensualitats de fiança.

QUÈ FER PER REDACTAR CORRECTAMENT UN CONTRACTE DE LLOGUER?

Per evitar aquest tipus d’errors i clàusules nul·les des Lloguer Segur sempre recomanem que abans de llogar un immoble, contactem amb assessors professionals que ens ajudin a gestionar tot el relacionat amb l’arrendament.

Si tens dubtes sobre els contractes de lloguer, en aquesta mini guia per elaborar un contracte d’arrendament t’expliquem tot el necessari perquè estigui d’acord amb la llei.

Per tenir un assessorament legal continuat, amb contracte d’acord amb la llei i la garantia de cobrament puntual el dia 5 de cada mes, només has de contactar amb Lloguer Segur. Nosaltres ens encarreguem de tot amb la nostra gestió integral del lloguer.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − fourteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.