Com es fa la pròrroga d’un contracte de lloguer?

“Les properes setmanes acaba el meu contracte de lloguer, però ni la arrendatària ni jo hem dit res sobre finalitzar o renovar-lo. S’entén que es renova automàticament?

A l’hora de respondre a aquesta qüestió, cal concretar la data en què es va subscriure el contracte d’arrendament:

Contractes celebrats entre l’1-1-1995 i el 5-6-2013:

La durada de l’arrendament d’habitatge serà la que lliurement hagin pactat les parts, ara bé acabada la durada mínima establerta per 5 anys si no s’ha establert un període superior, les parts no diuen res sobre la resolució del contracte (amb el preavís legal), el contracte d’arrendament es prorrogarà durant 3 ANYS més a voluntat de l’arrendatari.

Contractes d’arrendament celebrats entre el 6-6-2013 i el 5-3-2019:

Si arribada la finalització del període de durada mínim de 3 anys, les parts no diuen res (no comuniquen amb el preavís que s’extingeix el contracte), el contracte d’arrendament es prorrogarà un any a voluntat de l’inquilí. Sempre que no s’hagués pactat cap termini superior.

Contractes d’arrendament celebrats a partir del 6-3-2019:

Amb la darrera reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans, els contractes d’arrendament d’habitatge que se celebrin a partir del 6 de març del 2019, tindran una durada de 5 anys si l’arrendador és persona física o de 7 anys si és una persona jurídica .

Acabada aquesta durada legal mínima, si les parts no diuen res (no comuniquen que el contracte s’extingeix), el contracte d’arrendament s’ha de prorrogar fins a un màxim de 3 anys més a voluntat de l’inquilí.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.