Quant dura el meu contracte de lloguer?

close-up-of-woman-s-hand-giving-house-key-to-man-over-wooden-table.jpg

“Hola, em dic Javier i sóc inquilí des de fa 1 any i mig. Tinc la següent pregunta, quant dura el meu contracte de lloguer? Gràcies!

Hola Javier i gràcies per la vostra pregunta, la durada dels contractes d’arrendament d’habitatge serà lliurement pactada per les parts. Ara bé, si aquesta fos inferior a cinc anys, o inferior a set anys si l’arrendador fos persona jurídica, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament arribi a una durada mínima de cinc anys, o de set anys si l’arrendador és persona jurídica, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 de la Llei d’arrendaments urbans.

Si arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim cinc anys de durada d’aquell, o set anys si l’arrendador és persona jurídica, cap de les parts no ha notificat a l’altra, almenys amb quatre mesos d‟antelació a aquella data en el cas de l‟arrendador i almenys amb dos mesos d‟antelació en el cas de l‟arrendatari, la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de tres anys més.

Pots sol·licitar més informació per mail a consultoriojuridico@pluslegal.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.