Com seran les deduccions fiscals amb els nous contractes de lloguer el 2024?

Una de les novetats que inclou la Llei d’Habitatge aprovada el 2023 passat és la modificació en les deduccions fiscals que una persona es pot repercutir al seu IRPF arran d’un contracte de lloguer. D’aquesta manera, en funció de les modificacions a la  Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el Patrimoni , aquests beneficis fiscals resultarien de la manera següent:

  • Deducció del 90%. Aplica quan la persona, l’arrendador, formalitza un nou contracte en una zona de mercat tensionat, on la renda inicial s’ha rebaixat en més d’un 5% en relació amb la renda anterior del mateix habitatge.
  • Deducció d’un 70%. Aplica quan:
    • L’habitatge estigui ubicat en una zona tensionada i es llogui joves menors de 35 anys. Quan hi hagi diversos arrendataris d’un mateix habitatge, aquesta reducció s’aplica sobre la part del rendiment net que correspongui proporcionalment als arrendataris que compleixin els requisits que preveu aquesta lletra.
    • Quan l’arrendatari sigui una Administració pública o entitat sense fins lucratius a què sigui aplicable el règim especial regulat al títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta al programa d’ajudes al lloguer del pla estatal d’habitatge, oa l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica a què fa referència la Llei 19 /2021, de 20 de desembre, per la qual sestableix lingrés mínim vital, o quan lhabitatge estigui acollit a algun programa públic dhabitatge o qualificació en virtut del qual lAdministració competent estableixi una limitació en la renda del lloguer.
  • Deducció d’un 60%. Aplica quan sobre l’habitatge s’han realitzat obres de rehabilitació els dos anys anteriors a la signatura del contracte (i no es compleixin les condicions esmentades anteriorment).
  • Deducció d’un 50%. Aplica en qualsevol altre cas.

Aquestes deduccions es poden aplicar sempre que les condicions esmentades se segueixin complint.

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

Si bé les condicions que s’han de donar per a l’aplicació de les deduccions fiscals relacionades amb els contractes de lloguer el 2024 estan ben acotades a la Llei d’Habitatge, la mateixa norma comporta ambigüitat i incertesa. Això és perquè l’aplicació de la Llei d’Habitatge depèn en última instància de les comunitats autònomes, per la qual cosa els contribuents s’han d’assegurar que el territori on resideixen i paguen els seus impostos està implementant aquesta regulació o no. Per tant, si bé certs aspectes -com les zones de mercat tensionat- estan definides a la llei, no s’apliquen a la major part de les autonomies, per la qual cosa les noves deduccions fiscals no es podrien aplicar.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 9 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.