Puc deixar un pis de lloguer sense avisar?

Durant la vigència del lloguer és normal que com a inquilí et sorgeixin molts dubtes, però quan s’acosta l’hora de posar fi al lloguer es disparen: Com cal fer-ho? Quan cal avisar? Com cal comunicar? Es pot deixar un pis de lloguer sense avisar? Resolem aquests i altres dubtes del lloguer en aquesta entrada especial.

PREAVÍS

Tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) el llogater no pot deixar un pis de lloguer sense avisar, sinó que ha d’avisar dins el termini pactat per llei de la seva intenció. S’estableix que l’inquilí ha de donar compte al propietari, amb 30 dies d’antelació, que deixarà l’habitatge arrendat i que no pot fer-ho abans d’haver transcorregut, almenys sis mesos des de la signatura del contracte.

“Article 11. Desistiment del contracte.

L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donen lloc a la part proporcional de la indemnització “

D’altra banda, i tal com refereix l’article 11 de la LAU, en finalitzar un contracte de lloguer abans d’hora, això és, al rescindir-transcorreguts sis mesos des de la signatura del contracte, l’arrendador podrà penalitzar a l’inquilí amb les mensualitats que restin per complir fins a la data de finalització pactada.

COMUNICACIÓ

Per evitar malentesos, el recomanable és que l’inquilí avisi al propietari de forma fefaent que no vol continuar amb el lloguer. Les paraules se les emporta el vent, així que millor que quedi tot per escrit. Si penses que pot sorgir algun inconvenient utilitza mitjans oficials com un burofax o correus electrònics certificats.

La comunicació és clau per rescindir un contracte de lloguer, i és que no pots abandonar un habitatge sense donar un preavís i, per tant, sense comunicar al propietari de no continuar amb el contracte que es va pactar.

CONSEQÜÈNCIES

Trencar el contracte de lloguer té conseqüències. Si avises 30 dies abans de la data de renovació anual hauràs complert en temps i forma, però si encara queda molt per a la data i vols anar-te abans, pots tenir penalització. Com ja comentàvem anteriorment, abandonar un habitatge transcorreguts els primers sis mesos des de la signatura del contracte, pot suposar que la propietat et penalitzi, però en el cas que ni tan sols esperis a complir aquest termini, o trenquis la relació contractual sense preavís, la penalització pot ser major i fins i tot aquesta pot afectar la teva fiança o dipòsits de garantia.

En tot moment, en finalitzar un lloguer abans d’hora, és recomanable consultar el contracte de lloguer que prèviament vas signar i les condicions que es van acordar.

MOTIUS DE FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

La legislació vigent contempla motius pels quals es pot rescindir un contracte de lloguer abans d’hora, sense que per això hi hagi una penalització i són els següents:

En el cas del propietari, podrà acabar amb el contracte si es produeix alguna d’aquestes situacions:

  • Falta de pagament del lloguer.
  • Negativa a abonar la fiança.
  • Obres sense consentiment.
  • Activitats molestes.
  • Necessitat del propietari de l’habitatge per al seu ús, el d’un familiar de primer grau o en cas de divorci.

Un llogater pot resoldre un contracte pels següents motius:

  • Problemes amb l’habitabilitat de l’habitatge.
  • Dificultat en el gaudi de l’habitatge.
  • Després de complir el temps mínim.

Recorda que com a inquilí en cap cas pots fer un pis de lloguer sense avisar. El teu obligació és comunicar-ho en temps i forma. Tens algun dubte? No dubtis en preguntar!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.