Puc deixar un pis de lloguer sense avisar?

Durant la vigència del lloguer és normal que com a inquilí et sorgeixin molts dubtes, però quan s’acosta l’hora de posar fi al lloguer es disparen. Com s’ha de fer? Quan s’ha d’avisar? Com ​​s’ha de comunicar? Es pot deixar un pis de lloguer sense avisar?

Avui responem a tots aquests dubtes:

La  rescissió del contracte de lloguer o desistiment està regulada per llei i s’ha de dur a terme tal com aquesta indica.

Cal destacar que: pel que disposa l’article 11 de la LAU, l’arrendatari haurà de comunicar-li a l’arrendador amb una antelació de 30 dies com a mínim quan es produeixi, que abandona l’habitatge i per tant que es finalitza el contracte.

Guia bàsica per rescindir un contracte de lloguer:

A l’hora de rescindir un contracte de lloguer hem de conèixer la manera correcta de fer-ho i seguir els procediments i el curs legal. A la següent miniguia t’expliquem els terminis que has de complir, la manera de comunicar el teu desig de finalitzar el contracte, les conseqüències legals que pot comportar, si es fa fora dels temps marcats per la llei, i els motius pels quals propietari i llogater poden rescindir un contracte.

Preavís

Tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), l’inquilí no pot deixar un pis de lloguer sense avisar, sinó que ha d’avisar dins del termini pactat per llei de la seva intenció. S’estableix que l’inquilí ha de donar compte al propietari, amb 30 dies d’antelació, que deixarà l’habitatge arrendat i que no ho pot fer abans d’haver transcorregut, almenys sis mesos des de la signatura del contracte.

“Article 11. Desistiment del contracte.

L’arrendatari pot desistir del contracte d’arrendament, una vegada hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que quedi per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any han de donar lloc a la part proporcional de la indemnització”.

D’altra banda, i tal com refereix l’article 11 de la LAU, en finalitzar un contracte de lloguer abans d’hora, això és en rescindir-lo, transcorreguts sis mesos des de la signatura del contracte, l’arrendador podrà penalitzar l’inquilí amb les mensualitats que queden per complir fins a la data de finalització pactada. Aquesta condició sempre apareixerà per escrit al contracte d’arrendament, per la qual cosa és important que revisis i llegeixis amb deteniment tot el que signes. 

Comunicació, un dels factors més importants:

Per evitar malentesos, el recomanable és que l’inquilí avisi el propietari de manera fefaent que no vol continuar amb el lloguer.

Si penses que pot sorgir algun inconvenient utilitza mitjans oficials com un burofax o correus electrònics certificats. Abans de res, que quedi per escrit i constància.

La comunicació és clau per rescindir un contracte de lloguer, i és que no pots abandonar un habitatge sense donar un preavís i, per tant, sense comunicar al propietari de no continuar amb el contracte que vau pactar.

Quines conseqüències pot tenir per a l’inquilí?

Trencar el contracte de lloguer té conseqüències. Si avises 30 dies abans de la data de renovació anual hauràs complert en temps i forma, però si encara queda molt per a la data i vols anar-te’n abans, pots tenir penalització.

La major part de les sentències estableixen que l’arrendatari ha de pagar a l’arrendador la quantitat de mensualitats de renda que transcorrin fins que el propietari pugui tornar a llogar l’habitatge. Aquí és on el jutge podrà moderar aquesta quantitat, segons el propietari mostri la seva predisposició a tornar a llogar l’habitatge, els perjudicis que en efecte aquest hagi patit, etc.

En tot cas, el límit de la indemnització serà igual a les rendes que quedin fins al sisè mes de contracte, més una mensualitat de renda per cada any de contracte que quedi per complir, sempre que aquesta indemnització s’ha establert al contracte.

Si al contracte no es va especificar l’obligatorietat de pagar una indemnització, aquest límit serà la suma de les rendes que s’haurien d’haver percebut fins al sisè mes de contracte.

També és possible que l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador per la suma de totes les rendes que quedin per a la finalització del contracte.

En tot moment, en finalitzar un lloguer abans d’hora, és recomanable consultar el contracte de lloguer que prèviament vau signar i les condicions que vau acordar.

Motius de la finalització del contracte

La legislació vigent contempla motius pels quals es pot rescindir un contracte de lloguer abans d’hora, sense que per això hi hagi una penalització i són els següents:

En el cas del propietari, podrà acabar amb el contracte si es produeix alguna d’aquestes situacions:

  • Manca de pagament del lloguer
  • Negativa a abonar la fiança
  • Obres sense consentiment
  • Subarrendar l’habitatge
  • Activitats molestes
  • Necessitat del propietari de lhabitatge per al seu ús, el dun familiar de primer grau o en cas de divorci. En aquests casos ha d’haver transcorregut almenys un any des de la signatura del contracte i la propietat ho haurà de comunicar a l’inquilí amb quatre mesos d’antelació.

Un llogater pot rescindir un contracte pels motius següents:

  • Problemes amb l’habitabilitat de l’habitatge
  • Dificultat en el gaudiment de l’habitatge
  • Després de complir el temps mínim
  • Si l’arrendador es nega a fer les reparacions de l’habitatge

Si ets llogater, et volem recordar la importància de comunicar en temps i forma, la necessitat d’abandonar l’habitatge.

Tens algun dubte sobre com rescindir un contracte de lloguer? Explica’ns-la!

Els nostres assessors immobiliaris i advocats especialitzats en arrendaments us ajudaran a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + fourteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.