Descobreix quina és la diferència entre fiança i dipòsit

A l’hora de llogar un pis es generen alguns dubtes, sobretot si és el primer cop que ho fas. De quants diners he de disposar per entrar a un pis de lloguer? He de pagar fiança i dipòsit? Quina diferència hi ha entre tots dos?

Quan un llogater signi el contracte de lloguer d’un habitatge ha de conèixer molt bé tots els processos i terminis que exigeix ​​la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). D’altra banda, el propietari de l’habitatge també ha de conèixer quins són els drets, les obligacions i la normativa vigent que regula el lloguer.

Si tu també tens aquests dubtes, queda’t i et donarem les respostes.

En aquest article trobaràs TOT sobre la fiança i el dipòsit.

Quines són les principals diferències entre la fiança i el dipòsit al lloguer?

Fiança i dipòsit són, en general, dos conceptes molt semblants. Tots dos fan referència a una quantia que es diposita com a garantia i, per això, generen ambigüitat. Però en realitat ni són el mateix ni la seva finalitat tampoc. Mentre que la primera és obligatòria per llei i només pot equivaldre a una mensualitat, la segona és una sol·licitud de garantia addicional per part de la propietat.

Us expliquem detalladament el funcionament de totes dues:

FIANÇA

La fiança és un concepte legal obligatori. L’inquilí ha de pagar a la signatura del contracte l’import corresponent a un mes d’arrendament. Un cop acabat el contracte, es confirma el bon estat de l’habitatge i sempre que els pagaments estiguin al corrent, el propietari està en l’obligació de dipositar aquesta quantitat en un termini concret que estableixen els organismes oficials de cada comunitat autònoma. Recorda que en cap cas no es pot utilitzar com a pagament del darrer mes de lloguer, ja que la seva finalitat no és aquesta, sinó la de servir com a garantia. Compte! Perquè si, davant d’un desperfecte a l’habitatge, la culpa no és de l’inquilí, aquest podrà exigir reparacions al propietari d’elements necessaris per conservar les condicions en què es va llogar la casa, sense que això repercuteixi en la recuperació de la fiança.

Com a arrendatari, si vols recuperar la teva fiança en finalitzar el contracte de lloguer, has de saber que has de complir els requisits següents:

  • Avisar el propietari en temps i forma de la decisió d’abandonar limmoble.
  • Tornar l’habitatge en el mateix estat en què te’l vas trobar en el moment de la signatura del contracte.
  • No tenir deutes ni pagaments pendents a les rendes mensuals ni als subministraments contractats.

Si compleixes totes aquestes premisses, l’arrendador t’ha de tornar la fiança per llei. Per complir amb aquest procediment, heu de sol·licitar la quantitat a la institució en la qual la va ingressar al començament de la vostra relació contractual i fer-te el reemborsament. Aprofitem per assenyalar que les CCAA exigeixen als propietaris lliurar aquesta fiança a la institució pertinent per poder accedir a la deducció per lloguer a la declaració de la renda. Tot i que l’arrendador disposa d’un termini de devolució de la fiança, convé que compti amb un fons de reserva, ja que sovint el procés de sol·licitud de l’import a l’organisme competent es pot demorar per sobre del termini que estableixen les CCAA.

Tal com indica la Llei d’Arrendaments Urbans a l’article 36.4:

” El saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l’arrendatari al final de l’arrendament, meritarà l’interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus pel mateix sense que s’hagués fet efectiva aquesta restitució”.

A més, has de revisar el teu contracte amb deteniment ja que els propietaris poden incloure una clàusula en què afirmen que, si un cop transcorreguts sis mesos s’abandona el pis abans de la data final del contracte, tenen el dret a quedar-se amb la part corresponent de la fiança.

DIPÒSIT

Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), un propietari d’un habitatge pot sol·licitar un dipòsit als futurs llogaters en concepte de garantia addicional. El motiu principal és perquè l’arrendador es vol assegurar una garantia addicional davant de qualsevol possible problema d’impagament o problemes de l’habitatge.

Article 36.5 de la Llei d’Arrendaments Urbans:

Les parts podran pactar qualsevol tipus de garantia del compliment per l’arrendatari de les seves obligacions arrendatícies addicional a la fiança en metàl·lic.

En el cas de l’arrendament d’habitatge, en contractes de fins a cinc anys de durada, o de fins a set anys si l’arrendador és persona jurídica, el valor d’aquesta garantia addicional no pot excedir dues mensualitats de renda ”.

El dipòsit és una garantia addicional acordada per contracte entre propietari i llogater. A Lloguer Segur ens encarreguem de la seva custòdia durant tota la vigència del contracte.

Igual que la renda, s’actualitza anualment i torna, sempre que correspongui, en el termini de 60 dies des del gir de l’últim rebut corresponent al lloguer, sempre que no hi hagi deutes pendents, no s’hagi produït una ruptura contractual i no hi hagi desperfectes al pis, provocats per un mal ús daquest.

També cal tenir en compte que en cap cas no es pot utilitzar com a pagament de les últimes mensualitats de renda (igual que passa amb la fiança).

El dipòsit de garantia es pot assemblar a la fiança legal, però no és exactament el mateix. T’expliquem les principals diferències:

  • D’una banda, la quantitat que l’arrendatari ha de lliurar al propietari no és una mensualitat, sinó que és una quantia pactada entre les dues parts. Aquesta clàusula s’ha d’incloure al contracte amb la quantitat exacta que s’ha de lliurar com a dipòsit de garantia. Des de la darrera modificació legislativa, aquesta garantia addicional no pot excedir en cap cas la quantitat equivalent a dues mensualitats de renda.
  • D’altra banda, la diferència entre fiança legal i dipòsit de garantia és que el dipòsit no s’ha de lliurar a l’organisme pertinent de la Comunitat Autònoma, sinó que el custodia el propietari, en el nostre cas, Lloguer Segur.

Esperem que aquesta informació us hagi pogut ajudar a resoldre alguns dubtes que us puguin sorgir sobre aquests termes.

Si teniu alguna pregunta, estem a la vostra disposició al nostre correu: info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 11 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.