Es pot fer servir la fiança per pagar el darrer mes de lloguer?

Una de les preguntes més freqüents per part d’inquilins i propietaris és si la darrera mensualitat del lloguer es pot considerar pagada per mitjà de la fiança.

Quan un lloguer comença, és requisit indispensable per part de l’inquilí dipositar una fiança que és equivalent a un mes de renda, tal com apareix estipulat mitjançant l’article 36.1 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU).

El sentit d’aquest tràmit és afegir una garantia per al propietari que l’inquilí complirà amb les obligacions que s’han pactat al contracte de lloguer, atès que si no és així, el primer tindrà la possibilitat de no tornar al segon aquesta quantitat ( que podrà utilitzar per pagar rebuts pendents, deutes, desperfectes, servei de neteja, etc.). A grans trets, la fiança serveix en cas de:

  • L’inquilí no pagat alguna de les quotes com caldria.
  • Hi ha desperfectes a l’habitatge, ja sigui al mobiliari o electrodomèstics.
  • L’habitatge no es lliura en condicions de neteja adequades. En aquest cas, el propietari podrà utilitzar els diners de la fiança per contractar un servei de neteja.

Per tot això, no es permet utilitzar aquests diners per pagar l’última mensualitat, ja que no s’han concebut per a això. Si l’arrendador acceptés assignar els diners de la fiança a la darrera quota de l’inquilí, posteriorment no en podrà fer ús en cas que l’habitatge tingui algun desperfecte.

La fiança es pot actualitzar?

Durant els 5 primers anys de lloguer la fiança no es pot actualitzar, és a dir, no es pot pujar l’import. No obstant això, una vegada transcorregut aquest temps el propietari podrà exigir que la fiança augmenti o l’inquilí fer el mateix i demanar que aquesta disminueixi, fins a poder correspondre’s amb una o dues mensualitats de la renda vigent, segons escaigui, al temps de la pròrroga.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.