Quant he de pagar si hereto un immoble?

No són moltes les persones capaces de respondre aquesta pregunta amb exactitud. Si bé els impostos i costos que hem d’abonar en comprar un habitatge són més o menys clars, en el cas de les herències sorgeixen molts interrogants.

L’IMPOST DE SUCCESSIONS

D’una banda, trobem el conegut impost de successions, que és el tribut que es paga en rebre una herència, i grava allò obtingut per l’hereu prenent com a base el patrimoni net del difunt, és a dir, els béns que posseïa menys els deutes. L‟impost de successions es defineix com un impost directe, progressiu i subjectiu que grava l‟increment del patrimoni d‟una persona obtingut a títol gratuït per  mortis causa, és a dir, per la mort d‟una altra persona, normalment un familiar, de la qual és hereu . Com que es tracta d’un tribut cedit, cada comunitat autònoma pot determinar quin tipus de gravamen aplica a l’impost de successions, així com reduccions en el tipus, les bonificacions o els mínims exempts. Això fa que allò que es pagui per aquest impost variï de manera considerable entre comunitats.

LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

També se’l coneix com a Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Natura Urbana (IIVTNU). A més dels habitatges, afecta garatges, locals, terrenys i trasters (entre altres).

Quan heretem, hem d’abonar aquest impost en un termini de sis mesos i, com que és competència de cada ajuntament, la base imposable varia en funció del territori (encara que no pot superar en cap cas el 30%).

Com es calcula?

El més senzill és restar al valor de transmissió (preu de venda) el valor d’adquisició (preu de compra o valor declarat a l’impost de successions). Després, ho has de multiplicar pel percentatge del valor cadastral que correspongui al terreny.

A la quantitat resultant se li han d’aplicar les bonificacions disponibles a cada ajuntament. A Madrid, per exemple, les bonificacions parteixen del 40% i s’apliquen en funció del valor cadastral del sòl.

Si tens més dubtes pel que fa a aquest tema, no dubtis a adreçar-te a nosaltres a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + sixteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.