Què cal revisar en un contracte d’arrendament?

Quan signarem un contracte de lloguer són centenars els dubtes que ens sorgeixen, més encara si és la primera vegada que ens enfrontem a un document així i si no tenim uns coneixements previs en matèria d’habitatge. Avui t’expliquem en què t’has de fixar abans de signar un contracte de lloguer i els conceptes que has de tenir ben clars pren nota!

Punts a què prestar atenció d’un contracte de lloguer

Tot contracte de lloguer d’habitatge habitual ha d’estar subjecte als establert a la Llei d’Arrendaments Urbans i incloure diferents clàusules que hem de repassar abans de signar , per tenir coneixement de l’acord que aconseguim i de les nostres obligacions i drets com a arrendadors o arrendataris.

Només cal dir que és fonamental deixar clar qui és l’arrendador i qui l’arrendatari.

Durada del contracte

Quan parlem de la durada del contracte de lloguer ens referim alhora que les parts (propietari i llogater) pacten per romandre a l’habitatge. Des de l’any 2019, en què es va aprovar el Reial decret llei 7/2019 de Mesures Urgents a Matèria d’Habitatge i Lloguer, els contractes de lloguer tenen una durada de 5 anys amb la possibilitat d’aplicar una pròrroga de 3 anys més. En tot contracte de lloguer, ha d’aparèixer, entre els primers conceptes, l’habitatge objecte d’arrendament i la durada del lloguer, així que no oblidis parar atenció a aquest punt.

Pagament de la renda

És un altre dels punts més importants en un contracte de lloguer. La quantia de la renda ha d’estar reflectida al contracte, també és important que quedi constància de la forma de pagament (efectiu o domiciliació) i per descomptat, els dies per realitzar l’abonament del lloguer, que tal com recull la Llei de Arrendaments Urbans a l’article 17.2 sobre la determinació de la renda, aquesta s’ha d’abonar en els set primers dies del mes.  

DESCRIPCIÓ I ESTAT DE L’HABITATGE

Haurem d’incloure una  descripció detallada i completa de l’habitatge: nombre d’habitacions i banys, cuina, saló, si disposa de terrassa, piscina o balcó, possibilitat de tenir mascota, adreça de l’habitatge…, a més de tots els accessoris que pugui tenir , com garatges o trasters.

Fiança

Igual que l’import de la renda, el de la fiança i el seu abonament per part de l’inquilí, també han de quedar reflectits al contracte de lloguer. La fiança és de compliment obligat i s’ha de dipositar a l’organisme corresponent, segons la comunitat autònoma on es resideixi.

Llei d’arrendaments urbans. Article 36: Fiança

1. A la subscripció del contracte és obligatòria l’exigència i la prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge.

D’altra banda, en el cas que les parts hagin pactat alguna garantia addicional extra i s’hagi abonat, aquesta també haurà de quedar recollida per contracte.

Reparacions de l’habitatge

Aquesta clàusula és important revisar-la bé ja que a la llarga sol generar dubtes entre propietaris i llogaters. La normativa vigent indica en aquest punt que “L’arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan el deteriorament de la reparació dels quals es tracti sigui imputable a l’arrendatari” art. 21.1 Conservació de lhabitatge. LAU

Per part seva, l’inquilí serà responsable del manteniment per ús habitual de l’immoble i de les petites reparacions . Art. 21.4 sobre la conservació de l’habitatge. LAU “Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l´ús ordinari de l´habitatge seran de càrrec de l´arrendatari”

Despeses generals i serveis individuals

Ens referim als relacionats amb els subministraments, impostos i comunitat de propietaris .

Segons recull la Llei d’Arrendaments Urbans a l’article 20.1 : “Les parts podran pactar que les despeses generals per a l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin a l’habitatge arrendat oa els seus accessoris, siguin a càrrec de l’arrendatari”

En aquest punt i tret que per contracte es pacti una altra cosa, hem d’assenyalar que el més comú és que el propietari es faci responsable de l’abonament dels impostos que recaiguin sobre l’immoble com l’ IBI , la comunitat de propietaris i l’ alta dels subministraments .

Per part seva, l’ inquilí serà responsable del pagament de la renda, taxa d’escombraries i subministraments . Pel que fa als subministraments, el més habitual a l’hora de formalitzar un lloguer és que se’n faci un canvi de titularitat i l’arrendatari en sigui el responsable del pagament. La llei indica el següent al respecte: “Les despeses per serveis amb què compte la finca arrendada que s’individualitzin mitjançant aparells comptadors seran en tot cas de compte de l’arrendatari”

Rescissió de contracte

L’ inquilí pot desistir del contracte de lloguer quan hagi transcorregut almenys sis mesos de la seva celebració. No obstant això, ens hem de fixar bé en la clàusula específica del contracte de lloguer, perquè en aquesta pot aparèixer que en el cas que es produeixi aquest fet, l’inquilí hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda vigor per cada any del contracte que reste per complir.

D’altra banda, per poder desistir del contracte d’arrendament , l’inquilí té l’obligació de comunicar-ho a la propietat en temps i forma, per la qual cosa haurà d’avisar del seu desig de no continuar amb el contracte amb almenys trenta dies d’antelació.

Aquests són alguns dels principals punts que hem de tenir en compte i en què fixar-nos en signar un contracte de lloguer . Et sorgeixen dubtes sobre el lloguer? Pregunta’ns! El nostre equip d’assessors immobiliaris us ajudarà a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.