Canvis legislatius al lloguer, com afecten?

Durant el tercer trimestre de l’any, més del 60% dels desnonaments que es van produir van ser per impagament del lloguer i és que cada dia es produeixen 107 llançaments d’inquilins que han deixat de pagar les seves rendes. A causa d’aquesta difícil situació, avui entra en vigor el Reial Decret de Mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que el Consell de Ministres va aprovar divendres passat. Un text legal que modifica cinc lleis, entre les quals es troba la Llei d’Arrendaments Urbans.

Si voleu saber què passa amb els contractes de lloguer a partir d’ara no et perdis aquest post!

canvis legislatius

Durada del contracte

L’any 2013 es va modificar l’antiga Llei d’Arrendaments Urbans per reduir a 3 anys la durada mínima dels contractes de lloguer. Amb la posada en vigor d’aquest Reial decret, els contractes tornen al que estableix abans d’aquesta modificació. Així, un contracte de lloguer haurà de tenir obligatòriament una durada mínima de 5 anys, arribant als 7 anys en el cas que el propietari sigui una persona jurídica.

Així, l’arrendador no podrà trencar el contracte abans d’aquest termini, tret que necessiti l’immoble per residir ell o un familiar en primer grau. En cas que l’arrendador sigui una persona jurídica, mai podrà al·legar aquest motiu.

Aquesta ampliació no tindrà caràcter retroactiu i afectarà els contractes que se signin des de l’entrada en vigor del Reial decret llei.

Pròrroga del contracte

De la mateixa manera que s’amplia la durada mínima del contracte, el període de pròrroga tàcita també es modifica. Amb l’entrada en vigor del Real Decret, les pròrrogues tàcites a la finalització del contracte passen de ser d’un any a ser de tres.

Garantia addicional

Una de les mesures anunciades té a veure amb la limitació de les garanties addicionals a la fiança legal. Fins ara, propietari i inquilí podien pactar lliurement les garanties a sol·licitar a la signatura del contracte de lloguer, com avals bancaris, avals solidaris, assegurances o dipòsits amb el nou text del govern, les garanties addicionals quedaran limitades a un màxim equivalent a dues mensualitats de renda en metàl·lic o com a aval bancari.

Revisió de les rendes

Des de l’any 2015, propietari i inquilí poden triar l’índex o indicador utilitzat per a l’actualització anual de les rendes, cosa que es venia exigint des de fa anys, per desindexar el lloguer de l’IPC. Amb aquesta nova modificació, s’introdueixen novetats en aquest sentit.

En primer lloc, és important saber que, si no s’especifica en el contracte d’arrendament com fer l’actualització de les rendes, el Reial Decret estableix que no s’aplicarà l’actualització.

Impostos: IBI i ITP

També s’introdueixen canvis en els tributs relacionats amb el lloguer. En primer lloc, el Govern recull, amb l’aprovació d’aquest text, la possibilitat que els ajuntaments regulin bonificacions en la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a habitatges llogats que compleixin amb les rendes màximes que s’estableixin. A més, també podran aplicar recàrrecs en la quota a propietaris d’immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent.

D’altra banda, el lloguer residencial per a habitatge habitual queda exempt del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

Suspensió de desnonaments

El nombre d’impagaments en el lloguer, i per conseqüència de desnonaments, continua augmentant. Per protegir les famílies més vulnerables, aquest Reial decret llei recull la suspensió del desnonament fins que els serveis socials adoptin les mesures necessàries per a oferir una solució als desnonats. Aquesta paralització serà d’un mes, ampliable a dos si el propietari és una persona física.

Obres de millora

La nova llei, també facilita els acords entre propietari i inquilí per a la realització d’obres de millora durant la vigència del contracte, sense necessitat d’esperar que finalitzi el mateix per a realitzar-les. Aquesta mesura li dóna al propietari el dret, llevat de pacte, d’elevar la renda en funció dels diners invertits i amb un límit del 20% de la renda vigent en el moment. En aquests casos, les obres de millora hauran d’anar més enllà de les considerades com a obligació del propietari per a la conservació de l’immoble.

Despeses de gestió inmobiliaria

Una altra de les mesures anunciades després del Consell de Ministres de divendres passat, és que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte corren ara a càrrec de l’arrendador quan aquest sigui una persona jurídica. En aquests casos, només hi haurà una excepció: despeses en què s’hagi incorregut per iniciativa de l’arrendatari.

Lloguer turístic

Pel que fa al lloguer turístic, definitivament queda suprimit de la Llei d’Arrendaments Urbans. A més, es modifica la Llei de Propietat Horitzontal perquè les comunitats de propietaris puguin limitar el lloguer turístic amb aprovació de majoria simple.

Si vols saber més o t’ha sorgit algun dubte pregunta’ns! Estarem encantats d’ajudar-te.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.