Es pot posar en lloguer un habitatge amb diversos propietaris?

En Pere ens formula la següent qüestió:

<< Benvolguts Srs :

Estem interessats en llogar un habitatge que és propietat de la meva mare ( al 50 %), els meus dos germans i jo ( un terç cada un) encara que jo aparec en el testament de la mare ( que encara viu ) en usdefruit per ús d’habitació. Voldria saber:

  1. Qui de nosaltres (dels quatre) pot signar el contracte amb l’arrendatari ?
  2. En el cas que només sigui la meva mare, si per desgràcia morís tenint en aquest moment un llogater vivint en aquest immoble què passaria ?
  3. Quina seria la millor manera de consolidar aquest contracte perquè si això passés no tinguéssim problemes en continuar amb la seva vigència ?
  4. Valdria un contracte amb la signatura de qualsevol dels fills ?

Moltes gràcies.>>

Aquestes són les nostres respostes:

  1. El contracte d’arrendament és un acte d’administració i no de disposició, de manera que en cas de copropietat sobre un habitatge pot signar el contracte com a part arrendadora qualsevol dels copropietaris, sempre que la seva durada no excedeixi de sis anys .
  2. Si només el signa la seva mare, en cas de defunció no s’extingeix el contracte, quedant subrogat als seus hereus legals atenent a que quan s’accepta l’herència els hereus se subroguen en els drets i obligacions del causant, dins de les quals hi ha les que deriven del contracte.
  3. L’anterior opera per ministeri de la llei, de manera que no cal incorporar cap clàusula en el contracte que prevegi el supòsit de mort de l’arrendador .
  4. El contracte és ajustat a dret amb la signatura de qualsevol dels fills sempre que siguin copropietaris de l’habitatge i la durada no excedeixi de sis anys . Si la seva mare tingués l’usdefruit sobre la totalitat de l’habitatge hauria de signar ella i seria qui tindria dret a la percepció de les rendes .

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + twenty =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.